cách sử dụng corel x3

Đang xem: Cách sử dụng corel x3

Share Like Download …
6 Comments 33 Likes Statistics Notes

Xem thêm: vé máy bay eline

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm: Trang Tin Tức Ngôi Sao Giải Trí, Tin Tức Sao Việt

GIAO TRINH COREL DRAW X3

1. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 1 Ch ng1:CÁCTHAOTÁCC B NTRONGCORELDRAW Trong ch ng 1 nh m m c ích minh h a, gi i thi u n các b n sinh viên v nh ng khái ni m c ng nh nh ng thao tác c b n trong ch ng trình CorelDRAW. C th chúng ta s tìm hi u nh ng v n sau: − Khái ni m và l nh v c ng d ng c a CorelDRAW − c i m c a ch ng trình CorelDRAW − Gi i thi u nh h a Vector − C u hình ph n c ng cho ch ng trình CorelDRAW − Ph ng pháp cài t ch ng trình CorelDRAW − Cách kh i ng ch ng trình CorelDRAW − Gi i thi u màn hình thi t k c a ch ng trình CorelDRAW − Các thao tác trên t p tin trong ch ng trình CorelDRAW − Cách thoát kh i ch ng trình CorelDRAW − Gi i thi u các Công c v c b n trong CorelDRAW − Gi i thi u các Công c h tr v chính xác 2. Giáo Trình CorelDRAW 2 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin I. KHÁI NI M CORELDRAW I.1. Khái Ni m CorelDRAW là ch ng trình h a ng d ng trên H i u hành Windows chuyên dùng thi t k nh Vector. khi s d ng CorelDRAW, chúng ta có th th c hi n c các công vi c sau: Thi t k Logo – Logo là nh ng hình nh hay bi u t ng c tr ng cho m t c quan, t! ch c, hay m t n v". Nó nói lên c v" trí "a lí, l nh v c ho t ng, quy mô ho t ng và tính ch t ho t ng c a n v", c quan ó. Thi t k Poster – Poster là nh ng trang qu ng cáo dùng hình nh bi u tr ng còn v#n b n th $ng chú gi i. Ngày nay v i s h tr c a máy in k% thu t s& kh! r ng, thì kích th c c a Poster không còn b" gi i h n. Thi t k Brochule – Brochule là m t t p các trang qu ng cáo trong ó v#n b n óng vai trò ch y u còn hình nh ch' mang tính ch t minh h a. Th $ng Brochule c trình bày theo d ng g p ho c t p sách m ng. Thi t k Catalogues – Catalogues là m t b s u t p v m(u s n ph)m thu c m t l nh v c nào ó. Thi t k m u s n ph m nh : Các s n ph)m gia d ng, các s n ph)m i n t , v t d ng th $ng dùng, v#n hóa ph)m. Thi t k nhãn hi u, bao bì, v h p. V qu ng cáo, b ng hi u h p èn, c*t dán Decan. Trình bày trang sách, báo, t p chí. Thi t k bìa sách báo, bìa t p chí, bìa t p. Thi t k th$i trang nh : Qu n áo, c p da, túi xách…Thi t k các danh thi p, thi p c i, th c n. Thi t k ph&i c nh và trang trí n i th t. Thi t k các b n ch' d(n. Hay v các b n v ph c t p, m(u nhân v t, con v t trong phim h at hình. I.2. c i m C a Ch ng Trình CorelDRAW i m n!i b c c a CorelDRAW là h u h t các s n ph)m c dùng trong l nh v c m% thu t do ó s n ph)m c t o ra ph i có tính th)m m% cao, +p m*t, thu hút ng $i quan sát. CorelDRAW cho phép chúng ta v nên các hình d ng nh m minh h a các ý t ng, d a trên n n t ng &i t ng h a hình nh và 3. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 3 &i t ng h a ch vi t. CorelDRAW có m t kh n#ng tuy t v$i mà gi i h n c a nó ch' ph thu c vào kh n#ng c a ng $i dùng. − Ngoài ch ng trình v Vector truy n th&ng, b s u t p c a CorelDRAW Graphics Suite còn có các công c khác nh : − Corel PHOTO_PAINT: X lí nh Bitmap. − Corel R.A.V.E: T o nh ng dùng trong thi t k trang Web. − Corel CAPTURE: Ch ng trình Ch p nh màn hình. − Corel TRACE: Chuy n !i nh Bitmap sang nh Vector. − Microsoft Visual Basic for Application 6.2 (Công c l p trình m r ng tính n#ng t ng trong CorelDRAW) nh m cho phép n gi n hoá công vi c l p i l p l i nhi u l n. I.3. Gi i Thi u nh H a Vector Trong l nh v c h a có hai lo i nh. ,nh h a Vector và nh h a Bitmap. ,nh h a Vector c t o ra t- nh ng ch ng trình nh : CorelDRAW, Adobe Isllustrator, Autodesk AutoCAD… ,nh h a Bitmap c t o ra t- nh ng ch ng trình nh : PaintBrush, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop… Lo i nh này s c bàn k% ph n II Adobe Photoshop. c i m n i b c c a nh Vector là: ,nh c c u t o t- nh ng &i t ng hình h c c b n nh : i m, o n th.ng, $ng tròn cung tròn. B ng các phép bi n !i hình h c thông d ng chúng ta có th t o nên nh ng hình nh hay nh ng b n v ph c t p. Các &i t ng hình h c trong nh c qu n lí theo ph ng trình toán h c vì th kích th c t p tin nh th $ng r t nh . Hình nh c t o ra trong ch ng trình CorelDRAW không ph thu c vào phân gi i t p tin và phân gi i màn hình. Ngh a là chúng ta có th co giãn hình nh mà không làm b nh. I.4. Yêu C u Ph n C ng Cho Ch ng Trình V i c u hình h th&ng máy tính ngày nay, chúng ta hoàn toàn có th cài t c ch ng trình CorelDRAW s d ng. Tuy nhiên h th&ng máy tính ch y t&t c ch ng trình chúng ta c n ph i chú ý m t s& v n sau: 4. Giáo Trình CorelDRAW 4 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − CPU: H Pentium, ho c AMD − RAM: T- 512 MB. − CARD MÀN HÌNH: R$i và t&i thi u 64 MB. − DUNG L/0NG 1A C2NG: C n 300 MB cài t ch ng trình và a c ng còn tr&ng kho ng 500 MB. − MÀN HÌNH: H u h t màn hình ngày nay u s d ng t&t. − 1A CD–ROM: a CD–ROM 52X cài t ch ng trình. I.5. Ph ng Pháp Cài t cài t c ch ng trình CorelDRAW lên m t máy PC. Chúng ta th c hi n qua các b c sau: − B c 1: t a CD cài t ch ng trình ( a 1) vào trong ! a CD – ROM. File Setup.exe t ng ch y. Ho c m t p tin Setup.exe t- Source ch ng trình. − B c 2: Màn hình Install xu t hi n, ch n Install to CorelDRAW Graphics Suilte. − B c 3: Ch n Next. Ch n Accept. − B c 4: Nh p thông tin cá nhân, r i ch n Next. Name: Nh p tên tu3 ý. Ví d : THANHTRON Company: Nh p tên C quan. Ví d : IT HUI Serial Number: c t- file Keygend trong a CD (Tùy theo Version). − B c 5: Ch n ki u Cài t ch ng trình, ch n Next. − B c 6: Ch n th m c l u tr ch ng trình cài t. − B c 7: Ch n Next. − B c 8: Ch n Install, ch$ ch ng trình t cài t. − B c 9: Ch n Finish. − B c 10: Kh i ng CorelDRAW, th c hi n Crack ch ng trình n u có. II. KH I NG CORELDRAW kh i ng CorelDRAW, chúng ta th c hi n theo các b c sau: 5. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 5 − B c 1: Nh p úp chu t trái lên bi u t ng shortcut c a ch ng trình CorelDRAW ngoài màn hình n n, ho c nh p chu t ch n l nh n Start, ti p t c ch n Program, ti p t c ch n Corel Graphics Suilte, và ti p t c ch n CorelDRAW. − B c 2: Màn hình Welcom to CorelDRAW xu t hi n. Ch n New Graphics: M m i file CorelDRAW. Ch n Open: M file CorelDRAW có s4n. Ch n Recently Used: M file CorelDRAW ã t o và ã l u g n ây nh t. Ch n CorelTUTOR: M t p tin CorelDRAW ng th$i m trang Web dr_tut.htm. Cung c p các tính n#ng m r ng c a CorelDRAW và c a Corel R.A.V.E. Ch n What’s New?: M t p tin CorelDRAW và m t s& c i m m i trong phiên b n c a CorelDRAW. Ch n New FromTemplate: M File m(u có s4n. 6. Giáo Trình CorelDRAW 6 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin III. GI I THI U S L C V MÀN HÌNH THI T K . III.1. Gi i Thi u Màn Hình Giao Di n C a CorelDRAW X3 III.2. Các Thành Ph n Trên C a S Giao Di n III.2.1 Thanh Tiêu – Title Bar Thanh tiêu cho bi t: − Tên c a s! ch ng trình ng d ng CorelDRAW. − Tên c a s! tài li u t p tin ang m . − Ba Button ch c n#ng: Xem hình tính t- ph i sang ta có: Close Button: Cho phép óng c a s! ch ng trình. Restored Button: Cho phép phóng to c c i, ho c thu nh c c ti u c a s! ch ng trình ng d ng. Minimize Button: 5n c a s! lên thanh tác v . III.2.2 Thanh Menu – Menu Bar 7. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 7 Thanh Menu ch a ng các Menu ch c n#ng, các thao tác th $ng dùng liên quan n các l nh th c hi n t o &i t ng và bi n !i &i t ng trong ch ng trình. Trên thanh Menu ch a ng 11 Menu ch c n#ng nh sau: Menu ch c n ng File: Ch a ng các ch c n#ng liên quan n thao tác t o m i t p tin New, m t p tin Open, l u t p tin Save. Menu ch c n ng Edit: Ch a ng các ch c n#ng liên quan n các thao tác ch'nh s a Undo/ Redo,sao chép t p tin Copy/ Cut. Menu ch c n ng Layout: Ch a ng các ch c n#ng thao tác trên trang gi y v nh : Thêm trang Insert Page, xoá trang Delete Page, !i tên trang Rename page, xác l p trang gi y v … Menu ch c n ng Arrange: Ch a ng các ch c n#ng th c hi n hi u ch'nh và bi n !i &i t ng nh : Hàn &i t ng Weld, c*t &i t ng Trim, k t h p &i t ng Combine.. Menu ch c n ng Effect: Ch a ng các ch c n#ng c bi t th c hi n bi n !i &i t ng nh quan sát qua th u kính Lens, ph&i c nh – Add perspective… Menu ch c n ng Bitmap: Ch a ng các ch c n#ng cho phép th c hi n chuy n !i nh Vector sang nh Bitmap – Convert to Bitmap, các hi u ng bi n !i trên nh Bitmap. Menu ch c n ng Text: Ch a ng các ch c n#ng liên quan n các thao tác t o v#n b n và hi u ch'nh v#n b n trong CorelDRAW. Menu ch c n ng Tool: Ch a ng các ch c n#ng liên quan n vi c ch'nh s a các thông s& h th&ng. Menu ch c n ng Windows: 8. Giáo Trình CorelDRAW 8 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Ch a ng các ch c n#ng liên quan n vi c s*p x p l i các c a s! làm vi c, cho phép chuy n !i qua l i gi a các c a s! tài li u làm vi c ang c m . Menu ch c n ng Help: Ch a các ch c n#ng tr giúp. III.2.3 Thanh Tiêu Chu n – Standard Bar Thanh Standard: Ch a ng các bi u t ng thao tác nhanh trên t p tin thay vì th c hi n trong Menu l nh. III.2.4 Thanh Thu!c Tính – Properties Bar Thanh c tính c tr ng cho &i t ng c v hay c tr ng cho công c c ch n, ngh a là: − Khi m b n v thanh c tính th hi n thông tin trang gi y. − Khi v &i t ng thanh c tính ch a thu c tính &i t ng. − Khi ch n công c thanh c tính hi n c tính c a công c . III.2.5 Thanh Công C" – Tool Box Thanh công c ch a ng các ch c n#ng t o và hi u ch'nh &i t ng. Thanh công c có 16 h p công c . Nh ng công c nào có tam giác màu en góc d i bên ph i thì b n thân bên trong nó còn có nh ng công c khác n a, m nh ng công c này ch' vi c kích chu t vào tam giác màu en, ch n tên công c c n m . III.2.6 Thanh Cu!n – Scroll Bar G m hai thanh cu n ng và cu n ngang. Cho phép cu n c a s! màn hình quan sát t p tin. III.2.7 Thanh Màu – Color Palettes Ch a ng các màu tô ã ph&i s4n. M i thanh có 256 màu. c i m n!i b c c a thanh màu là dùng tô màu nhanh cho &i t ng. m m t thanh màu ta th c hi n nh sau: Ch n Menu Windows, ch n Color Palettes, ch n Default RGB Palette ho c Default CMYK Palette. III.2.8 Th# Gi$y V% – Tag Paper Hi n th" các trang gi y v trong t p tin c chèn, ng th$i cho bi t trang hi n hành ang c ch n, ta có th thêm, xóa, !i tên m t trang gi y v b ng menu Layout hay nh p chu t ph i. 9. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 9 III.2.9 Vùng V% – Drawing Area Là kho ng tr&ng trong c a s! màn hình, vùng v r ng vô h n, c dùng v t m, không có tác d ng in n. III.2.10 Trang Gi$y In Trang gi y in có hình dáng là m t vùng hình ch nh t n m trong vùng v , dùng v &i t ng ng th$i n in &i t ng ra gi y in. III.2.11 Chú Ý: m m t thanh công c khi ch a c m , ta nh p ph i chu t lên b t k3 ch c n#ng nào trên các thanh công c ngo i tr- thanh tiêu . Khi các thanh công c b" t*t h t lúc này màn hình giao di n ch' còn l i thanh tiêu , th c và thanh cu n. m l i các thanh công c , ta th c hi n nh sau: Ch n Menu Layout, ch n Page Setup. H p th ai xu t hi n, ch n Workspace, Ch n Customization, ch n Command Bar. ánh d u vào h p Check box tr c tên công c c n m . Ch n OK. Tr $ng h p ã ch n ch c n#ng m r i m t thanh công c nh ng nó v(n b" che khu t m t ch khác ta th c hi n nh sau: Xem th t k% xem nó )n ch! nào r i kéo v v" trí c . Ho c: Thôi m thanh công c b" )n; D$i t t c các thanh công c ra ngoài vùng v ; Nh p ph i chu t lên m t thanh công c , ch n Customize, ch n tên thanh công c , ch n Reset to Default; Ch n Yes; Nh p úp chu t trái tr các thanh công c v v" trí c ; M thanh công c . IV. CÁC THAO TÁC TH &NG S' D(NG TRÊN T)P TIN IV.1. M* M i T p Tin m m i m t t p tin CorelDRAW chúng ta có th th c hi n theo các cách: − Ch n Menu File, ch n New. − Ch n ch c n#ng New trên thanh Standard. − Nh n t! h p phím t*t Ctrl + N. IV.2. M* T p Tin Có S+n m t p tin CorelDRAW có s4n chúng ta th c hi n theo các b c nh sau: 10. Giáo Trình CorelDRAW 10 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − B c 1: Ch n Menu File, ch n Open ho c ch n Open trên thanh Standard, ho c nh n t! h p phím t*t Ctrl + O. − B c 2: H p tho i Open Drawing xu t hi n. Xác l p các thu c tính sau: H p Look in: Ch' ra $ng d(n ch a t p tin c n m . M c Files of type: Ch n ki u "nh d ng file là *.cdr Nh p ch n tên t p tin t i vùng nhìn th y ho c gõ tên t p tin t i m c Files name. − B c 3: Ch n Open. IV.3. L u T p Tin L u T p Tin L n u l u t p tin CorelDRAW chúng ta th c hi n theo các b c sau: − B c 1: Ch n Menu File, ch n Save ho c ch n Save as, ho c ch n Save trên thanh Standard, ho c nh n Ctrl + S. − B c 2: H p tho i Save Drawing xu t hi n, xác l p các ch c n#ng sau: 11. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 11 H p Save in: Ch n th m c ch a t p tin c n l u. H p File name: Gõ tên t p tin. M c Save as type: Ch n CDR – CorelDRAW. M c Version: Ch n phiên b n ch ng trình l u. − B c 3: Ch n Save L u Ti p Theo N!i Dung C, l u n i dung ti p theo lên t p tin c ta th c hi n theo các cách: − Ch n Menu File, ch n Save. − Ch n Save trên thanh Standard. − Nh n t! h p phím Alt + F + S. L u D- Phòng T p Tin l u d phòng t p tin chúng ta th c hi n theo các b c sau: − B c 1: Ch n File, ch n Save As − B c 2: Th c hi n t ng t nh cách l u t p tin l n u. V. THOÁT KH.I CH NG TRÌNH CORELDRAW thoát kh i ch ng trình CorelDRAW, chúng ta ch n m t trong các cách sau: 12. Giáo Trình CorelDRAW 12 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − Nh p chu t trái ch n nút Close trên thanh tiêu . − Ch n Menu File, ch n Exit. − Nh n t! h p phím Alt + F4. VI. NHÓM CÔNG C( T/O HÌNH C B N VI.1. Gi i Thi u Thanh Công C" CorelDRAW X3 VI.2. Nhóm Công C" V% 0ng VI.2.0 Gi i thi u nhóm công c" v% 0ng 13. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 13 VI.2.1 Công C" Freehand Tool Công c Freehand Tool cho phép chúng ta v các &i t ng nh : V $ng cong t do d ng bút chì; Hay v các o n th.ng; Hay v các o n g p khúc. Công c có v" trí s& 1 trong h p công c s& 5 trên thanh công c . Phím t*t F5. Cách v% nét t- do − Ch n công c FreeHand Tool trên h p công c . − Nh p chu t lên vùng v t i i m b*t u ng th$i nh n gi chu t trái drag chu t qua các i m mà $ng cong i qua. Cách v% o1n th2ng − Ch n công c FreeHand Tool trên h p công c . − Nh p chu t lên vùng v t i i m b*t u. − Nh p chu t ch n i m ti p theo. Cách v% o1n th2ng − Th c hi n v gi&ng nh v o n th.ng, nh ng t i i m ti p theo nh p úp chu t trái ho c nh p chu t trái 2 l n. Chú ý: v th.ng ng ho c th.ng ngang ngang trong lúc v nh n gi phím Ctrl. VI.2.2 Công C" Bezier Công c Bezier cho phép chúng ta v các &i t ng nh : V $ng cong Bezier; Hay v các o n th.ng; Hay v các o n g p khúc; Hay v a tuy n khép kín; Công c có v" trí s& 2 trong h p công c s& 5. Cách v% 0ng cong Bezier − Ch n công c Bezier trên thanh công c . 14. Giáo Trình CorelDRAW 14 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − Nh p chu t ch n i m b*t u trên vùng v . − Nh p chu t ch n i m ti p theo ng th$i nh n gi chu t trái tr t con chu t i u khi n $ng cong. Cách v% o1n th2ng − Ch n công c Bezier trên thanh công c . − Nh p chu t ch n i m b*t u. − Nh p chu t ch n i m ti p theo. − Gõ Enter k t thúc. Cách v% o1n g$p khúc − Ch n công c Bezier trên thanh công c . − Nh p chu t ch n i m b*t u. − Nh p chu t ch n i m ti p theo. − Nh p chu t ch n i m ti p theo. − Gõ Enter k t thúc. Cách v% a tuy n − Ch n công c Bezier trên thanh công c . − Nh p chu t ch n i m b*t u. − Nh p chu t ch n i m ti p theo. − Nh p chu t ch n i m ti p theo. − Nh p chu t ch n úng to i m ban u (ch m vuông t i i m ban u). Ví d": Dùng công c Bezier k t h p ch c n#ng b*t i m v ch . Cách v% M,i tên − V o n th.ng b ng công c Freehand Tool hay Bezier Tool. − Ch n l i ki u trên thanh c tính. 15. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 15 VI.2.3 Công C" Artistic Media Cho phép chúng ta v các m(u hình ã t o s4n trong th vi n c a Corel. Nh các bút v , c v , các lo i m(u c cây, hoa lá. Công c có v" trí s& 3 trong h p công c s& 5 trên thanh công c . Cách th-c hi n v% 3i t 4ng − Ch n công c Artistic Media trên h p công c . − Ch n l i m t lo i c v trên thanh c tính. Tên ch c n#ng Bi u t ng c a ch c n#ng Preset: Brush: Presure: Caligraphic: Spayer: − Ch n l i các c tính bên c nh trên thanh c tính. − Th c hi n drag chu t v &i t ng. VI.3. Tô Màu Nhanh Cho 3i T 4ng Kín B5ng Thanh Màu Thanh màu n m bên ph i màn hình thi t k . Thanh màu ch a các màu ã ph&i s4n dùng tô màu nhanh cho &i t ng. Gi i thi u thanh màu: Ví d": Dùng công c Artistic Media v i c Sprayer, ch n m(u Grass và Goldfish. 16. Giáo Trình CorelDRAW 16 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Tô màu n n – Fill và 0ng vi n – Outline − Ch n &i t ng b ng công c Pick – Công c s& 1. − Nh p chu t trái ch n m t ô màu trên thanh màu là tô màu n n cho &i t ng. − Nh p chu t ph i lên m t ô màu trên thanh màu là tô màu vi n cho &i t ng. Thôi tô màu n n và b6 ch ! 0ng vi n: − Nh p chu t ch n &i t ng b ng công c Pick. − Nh p chu t trái lên ô No Fill trên thanh màu là thôi tô màu n n cho &i t ng. − Nh p chu t ph i lên ô No Fill trên thanh màu là b $ng vi n cho &i t ng. VI.4. Công C" Rectangle Tool Công c Rectangle tool cho phép chúng ta V hình ch nh t; hay v hình vuông. Công c có v" trí s& 1 trong h p công c s& 7 trên thanh công c . Phím t*t c a công c là F6. Cách th-c hi n v% hình ch7 nh t − Ch n công c Rectangle trên thanh công c . − Nh p chu t lên vùng v ch n i m u tiên ng th$i drag chu t sang góc &i di n. − Nh p l i kích th c &i t ng trên thanh c tính. N u nh trong lúc v chúng ta dùng ch c n#ng truy b*t i m &i t ng thì không c n nh p l i kích th c mà lúc v ta ã xác "nh kích th c. M* t8t thanh màu: Nh p chu t ch n Menu Window, ch n Color Palettes, ch n Default RGB Palette ho c Default CMYK 17. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 17 Cách th-c hi n v% hình ch7 nh t hay hình vuông t9 tâm: Th c hi n v t ng t nh v hình ch nh t hay v hình vuông nh ng trong lúc v nh n gi thêm phím Shift. VI.5. Công C" Ellipse Tool Công c Ellipse Tool cho phép chúng ta v : V hình Ellipse; Hay v hình tròn – Circle; Hay v hình bánh – Pie; Hay v cung tròn – Arc; Công c có v" trí s& 1 trong h p công c 8. Phím t*t F7. Cách th-c hi n v% hình Ellipse: − Ch n công c Ellipse Tool trên h p công c . − Nh p l i kích th c &i t ng trên thanh c tính. N u nh trong lúc v chúng ta dùng ch c n#ng truy b*t i m &i t ng thì không c n nh p l i kích th c mà trong lúc v ta ã xác "nh c kích th c. Cách th-c hi n v% hình Tròn: Th c hi n t ng t nh v hình Ellipse nh ng trong lúc v nh n gi thêm phím Ctrl. Cách th-c hi n v% hình Pie Cách th-c hi n v% hình vuông: − v hình vuông ta th c hi n t ng t nh v hình ch nh t, nh ng trong lúc v nh n gi thêm phím Ctrl, v xong th chu t r i th phím Ctrl. − Ch n ch c n#ng Ellipse trên thanh c tính. − Nh p chu t lên vùng v ch n i n u tiên ng th$i drag chu t sang góc &i di n. 18. Giáo Trình CorelDRAW 18 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − Ch n công c Ellipse Tool trên h p công c . − Ch n Pie trên thanh c tính. − Nh p l i s& o cung trên thanh c tính. M c "nh 2700 . − Th c hi n v nh hình Ellipse. Cách th-c hi n v% cung tròn: − Ch n công c Ellipse Tool trên h p công c . − Ch n Arc trên thanh c tính. − Nh p l i s& o cung trên thanh c tính. M c "nh 2700 . − Th c hi n v nh hình Ellipse. Cách th-c hi n v% hình xu$t phát t9 tâm: Th c hi n v t ng t nh các hình nh ng trong lúc v nh n gi thêm phím Shift. VI.6. Công C" Ploygon Công c Polygon cho phép chúng ta v a giác; V a giác d ng hình sao; V hình sao. Công c có v" trí s& 1, 2, 3 trong h p công c s& 9. Phím t*t c a công c là Y. Ch n công c s& 1: V a giác Ch n công c s& 2: V hình sao Ch n công c s& 3: V a giác d ng sao − Nh p l i s& c nh trên thanh c tính. − Nh p chu t lên vùng v ch n i m u ng th$i drag chu t sang góc &i di n. − Nh p l i kích th c &i t ng trên thanh c tính. N u nh trong lúc v chúng ta dùng ch c n#ng truy b*t i m &i t ng thì không c n nh p l i kích th c mà trong lúc v ta ã xác "nh c kích th c. Cách th-c hi n v% a giác: − Ch n công c Polygon Tool trên h p công c . 19. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 19 VI.7. Công C" Basic Shapes Công c Basic Shapes là m t trong 5 công c thu c nhóm công c Basic Shapes, cho phép chúng ta v các m(u hình c b n ã t o s4n trong th vi n c a Corel. Trong ph n này chúng ta s kh o sát 1 công c , 4 công c còn l i nh : Arrow shapes, Flowchart shapes, Banner shapes, Callout shape… có tính n#ng và cách v t ng t . Công c Basic Shapes có v" trí s& 1 trong h p công c s& 10 trên thanh công c . Cách th-c hi n v% 3i t 4ng: − Ch n công c Basic Shapes trên h p công c . − Ch n l i m(u hình trên thanh c tính. − Nh p chu t lên vùng v ch n i m u, ng th$i drag chu t sang góc &i di n. − Nh p l i kích th c trên thanh c tính. VI.8. Công C" Smart Fill Tool ây là m t trong nh ng công c m i c b! sung c a CorelDRAW trong phiên b n X3. Smart Fill Tool có ch c n#ng tô màu nhanh các vùng nh c t o b i các $ng r$i r c. N u các phiên b n th p h n thì ch' có nh ng vùng hình nh khép kín m i tô màu c. Công c có v" trí s& 1 trong h p công c s& 6. Cách th-c hi n tô màu cho vùng: − Ch n công c Smart Fill Tool − Nh p chu t vào vùng nh c n tô màu Ví d": − Trong lúc v nh n gi phím Ctrl v a giác u. − Trong lúc v có th nh n gi phím Shift v a giác xu t phát t- tâm. 20. Giáo Trình CorelDRAW 20 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin VI.9. Chèn Ký T- c Bi t Ký t c bi t là nh ng ký t hay hình nh ký t mà bàn phím không th cung c p c, chúng ta có th chèn vào trong v#n b n ho c s d ng làm hình nh. chén kí t c bi t chúng ta th c hi n nh sau: − Nh p chu t ch n Menu Text. Ch n ch c n#ng Insert Symbol Character. Phím t*t là F11. Ng c l i chèn kí t làm hình nh, drag kí t nhìn th y ra vùng v . Thay !i l i kích th c &i t ng. VII. NHÓM CÔNG C( H: TR V; CHÍNH XÁC VII.1. Xác L p Gi$y V% Xác l p gi y v là thao tác u tiên góp ph n hoàn ch'nh b n v . Xu t phát t- nhu c u in n trên kh! gi y nào, t' l b n v là bao nhiêu, s d ng n v" nào o l $ng trong khi v . xác l p gi y v chúng ta th c hi n theo các b c sau: − M m i b n v : File/ New. Ho c nh n Ctrl + N. − H p tho i xu t hi n, xác l p các thu c tính sau: H p Font: Ch n m t Font ch : Các Font th $ng ch n là: Symbol, Webding… Nh p chu t ch n kí t . Ch n l i kích th c cho kí t t i h p Character Size. Chèn kí t ch n Insert. 21. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 21 − Ch n l i kh! gi y v trên thanh c tính th $ng chuy n t- Letter sang kh! gi y A4 ch n n v" v Milimet. − Ch n l i h ng gi y v trên thanh c tính, n u là h ng gi y ng ch n Portrait ng c l i ch n Landscape. − Ch n l i n v" v trên thanh c tính th $ng là Milimet. − S d ng công c Zoom phóng to b n v n u c n. − M t*t các ch c n#ng b*t i m khi c n thi t. VII.2. L i i m – Grid L i là m t công c h tr cho chúng ta thi t k các b n v có chính xác cao nh các l u , các m(u thi t k nhanh các $ng ch' d(n, các b n v thi t k xây d ng, các hình d ng ng nh t hay v các &i t ng có tính ch t gi&ng hàng. c bi t các ch m i m ch' có tác d ng h tr v mà thôi. Khi in n chúng s không xu t hi n trên gi y in. L i i m thì r t d6 s d ng c ng nh d6 thi t l p. M* t8t l i i m m t*t l i i m: Ch n Menu View, ch n Grid. Xác l p l i i m xác l p l i i m ta th c hi n theo các b c sau: − Ch n Menu View, ch n Grid and Ruler Setup Ho c nh p chu t ph i lên m t th c, ch n Grid Setup. − H p th ai xu t hi n, n u ch n ch c n#ng Frequency: − Xác l p s& ch m i m xu t hi n trong m t n v". Ô Horizontal: Nh p s& ch m i m trong m t n v" o theo ph ng ngang. Ô Vertical: Nh p s& ch m i m trong m t n v" o theo ph ng ng − H p th ai xu t hi n, n u ch n ch c n#ng Spacing: 22. Giáo Trình CorelDRAW 22 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − Xác l p kho ng các gi a hai ch m i m theo ph ng ng và ph ng ngang. Ô Horizontal: Nh p kho ng cách gi a hai ch m i m theo ph ng ngang. Ô Vertical: Nh p kho ng cách gi a hai ch m i m theo ph ng ng. − Nh p ch n h p ki m tra Show gird m l i. − Nh p ch n h p Snap to Gird m ch b*t i m l i. − Ch n OK. M* t8t truy b8t l i i m m ho c t*t ch c n#ng truy b*t l i i m, ta ch n Menu View, Ch n Snap to Grid. Ho c nh n phím t*t là Ctrl + Y. Ví d": S d ng l i v chính xác các ch cái thông th $ng. 23. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 23 VII.3. Công C" Zoom Tool Công c Zoom Tool cho phép phóng to, thu nh m t ph n ho c toàn b &i t ng. Công c Zoom tool có v" trí s& 1 trong h p công c s& 4 trên thanh công c . Cách th-c hi n phóng to thu nh6 b n v% − Ch n công c Zoom – Công c s& 1 trong h p s& 4. − Ch n m t trong các ch c n#ng trên thanh c tính: − Zoom In: Phóng to b n v . − Zoom Out: Thu nh b n v . − Zoom To Selected: Phóng to các &i t ng c ch n. − Zoom Select All Objects: Phóng to t t c các &i t ng có trên b n v . − Zoom To Page: Phóng to trang gi y. − Zoom To Page Width: Phóng to theo chi u r ng kh! gi y. − Zoom To Page Height: Phóng to theo chi u cao kh! gi y. − Th $ng ch n ch c n#ng Zoom To Selected khi không tìm c &i t ng trên b n v . Còn nh ng ch c n#ng khác không dùng do phóng to m t lúc chúng ta không qu n lí c &i t ng. Cách th-c hi n phóng to b n v% chính xác − Ch n công c Zoom Tool. − Drag chu t t o thành vùng ch n bao quanh m t ph n &i t ng ho c toàn b &i t ng c n phóng to. Cách th-c hi n thu nh6 b n v% chính xác − Ch n công c Zoom Tool − Nh p chu t ph i lên &i t ng c n thu nh . T- trái tính sang: − Zoom Level: Phóng to theo 24. Giáo Trình CorelDRAW 24 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin VII.4. Công C" Hand Tool Công c Hand Tool cho phép chúng ta d$i b n v mà không làm thay !i v" trí c a &i t ng trên b n v . Công c có v" trí s& 2 trong h p công c s& 4 trên thanh công c . D0i b n v% − d$i b n v ta ch n công c Hand Tool. − Nh p chu t lên vùng v ng th$i drag chu t d$i b n v . VII.5. 0ng Ch< D n – GuideLine $ng ch' d(n cho phép chúng ta v phác khung c a các &i t ng ho c dùng k các $ng gi&ng. M* t8t 0ng ch< d n: m t*t $ng ch' d(n,ta ch n Menu View, ch n GuideLine. K% 0ng ch< d n: k các $ng ch' d(n ta th c hi n nh sau: k $ng ch' d(n ng ho c ngang chúng ta nh p chu t trái lên th c ng ho c ngang ng th$i drag chu t ra vùng v th chu t t i v" trí c n t $ng ch' d(n. M* t8t ch c n ng truy b8t 0ng ch< d n: m ch c n#ng truy b*t $ng ch' d(n ta th c hi n nh sau: Ch n Menu View, ch n Snap to GuideLine. Quay 0ng ch< d n: quay $ng ch' d(n ta th c hi n: − Ch n công c s& 1. Kích chu t lên $ng ch' d(n 2 l n. − a con tr chu t l i m u quay ng th$i drag chu t quay &i t ng theo h ng quay c n thi t. Ví d": S d ng $ng ch' d(n v các s "a ch' VII.6. Th c – Ruler Th c cho phép chúng ta s d ng o kích th c c a các &i t ng, tuy nhiên nó c ng không t o nên s chính xác tuy t &i cho &i t ng, b i th c th $ng c& "nh b t ti n khi o. Xóa 0ng ch< d n: xoá các $ng ch' d(n ta th c hi n: − Ch n công c Pick. Kích chu t lên $ng ch' d(n. − Nh n phím Delete. 25. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 25 M* t8t th c: m t*t th c ta th c hi n nh sau: Ch n Menu View, ch n Ruler. Di chuy n th c: di chuy n th c ta th c hi n: − Ch n Công c Pick Tool – Công c s& 1. − Nh n gi phím Shift ng th$i kích chu t lên th c drag chu t d$i th c. Tr th c v v= trí m c =nh: Ta th c hi n: − Ch n công c s& 1 – Công c Pick Tool. − Nh n gi phím Shift ng th$i nh p úp chu t trái lên th c D0i t a ! (0,0) c a th c: Nh p chu t vào v" trí giao c a 2 th c ng th$i drag chu t ra vùng v th chu t t i v" trí nào thì to (0,0) c a th c t ngay i m ó. VII.7. Ch c N ng Snap to Object – Truy B8t 3i T 4ng Cho phép chúng ta truy b*t m t i m b t k3 trên &i t ng có s4n làm cho &i t ng v sau b*t dính và &i t ng v tr c. M* t8t ch c n ng Snap to Object: m t*t ch c n#ng Snap to Object ta ch n Menu View, ch n Snap to Object tr c khi th c hiên v &i t ng. VIII. BÀI T)P CH NG 1: 26. Giáo Trình CorelDRAW 26 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài t p 1.1: 27. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 27 Bài T p 1.2: 28. Giáo Trình CorelDRAW 28 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 1.3: 29. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 29 Bài T p 1.4: 30. Giáo Trình CorelDRAW 30 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 1.5: S d"ng công c" c b n và tô màu v% các m u sau: 31. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 31 Bài T p 1.6: S d"ng công c" c b n và tô màu v% tranh sau: 32. Giáo Trình CorelDRAW 32 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 1.7: S d"ng công c" c b n và tô màu v% các m u sau: 33. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 33 Ch ng2:CÔNGC(HI UCH>NHVÀL NHBI N ?I Vi c k t h p gi a công c t o &i t ng v i công c bi n !i và l nh hi u ch'nh &i t ng là m t trong nh ng thao tác quan tr ng t o nên nh ng tác ph)m có giá tr". Trong ch ng này chúng ta s tìm hi u tính n#ng c a nh ng công c sau: − Công c Pick Tool. − L nh Group và L nh Ungruop và L nh Ungruop All. − L nh Combine và L nh Break Apart. − L nh Convert To Curve. − Công c OutLine. − L nh Order. − L nh Align And Distribute. − Công c Shape. − Nhóm Shapping: L nh Trim, L nh Weld, L nh Intersect. − Nhóm l nh Tranformation: L nh Rotate, L nh Scale and Mirror, L nh Size, L nh Skew. 34. Giáo Trình CorelDRAW 34 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin I. CÔNG C( PICK TOOL Công c Pick Tool cho phép chúng ta ch n nhanh &i t ng ng th$i th c hi n các thao tác bi n !i nhanh &i t ng. Công c có v" trí s& 1 trong thanh công c . Thao tác ch n 3i t 4ng n: − Ch n công c Pick. − Kích chu t lên biên &i t ng. Thao tác ch n nhi u 3i t 4ng: Thao tác thôi ch n 3i t 4ng: − Ch n công c Pick. − Nh n gi phím Shift kích chu t lên &i t ng ã ch n b &i t ng v-a ch n. − Ho c nh p chu t lên v" trí b t kì trên vùng v thôi ch n toàn b các &i t ng. − Ho c nh n phím Esc. Thao tác xóa 3i t 4ng: − Ch n công c Pick. − Ch n &i t ng. − Nh n phím Delete. Ho c nh p ph i chu t, ch n delete Thao tác di chuy n 3i t 4ng: − Ch n công c Pick. − Kích chu t lên biên &i t ng ho c t i tâm x c a &i t ng, ng th$i drag chu t d$i &i t ng. − Th chu t t i v" trí c n t &i t ng. Thao tác sao chép 3i t 4ng: − Ch n công c Pick. − Kích chu t lên biên &i t ng, ng th$i nh n gi phím Shift kích chu t lên &i t ng ti p theo. − Ho c drag chu t t o thành vùng ch n bao quanh các &i t ng. 35. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 35 − Cách 1: Trong lúc di chuy n &i t ng nh n chu t ph i tr c khi th chu t trái. − Cách 2: Ch n &i t ng b ng công c Pick, sau ó nh n d u c ng trên vùng phím s&. Thao tác quay và kéo xiêng 3i t 4ng − Ch n &i t ng 2 l n b ng công c Pick. Thao tác l$y 3i x ng 3i t 4ng: − V tr c &i x ng. − Ch n tr c &i x ng và &i t ng b ng công c Pick. Thao tác sao chép 3i x ng 3i t 4ng: − Th c hi n t ng t nh l y &i x ng nh ng nh p chu t ph i tr c khi th chu t trái r i th phím Ctrl. − Cách 3: Nh p chu t ch n &i t ng, a con tr v m t trong 4 handle góc, ng th$i nh n gi phím Shift drag chu t vào trong hay ra ngoài sau ó nh n chu t ph i sao chép &i t ng ng tâm. Xem hình: − quay &i t ng thao tác chu t trên 4m u quay góc. − kéo xiêng &i t ng thao tác chu t trên 4 m u kéo xiên gi a. − a con tr chu t v Handle gi a &i di n v i phía l y &i x ng ng th$i nh n gi phím Ctrl n khi con tr xu t hi n m i tên hai chi u drag chu t sang phía l y &i x ng n khi khung &i t ng xu t hi n, th chu t r i th phím Ctrl. 36. Giáo Trình CorelDRAW 36 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin II. L NH GROUP L nh Group cho phép chúng ta nhóm hai hay nhi u t ng l i thành m t nhóm. Ho c nhóm các nhóm l i v i nhau ng th$i gi nguyên thu c tính c a các &i t ng. Thao tác th-c hi n nhóm các 3i t 4ng: − Ch n các &i t ng b ng công c Pick. − Ch n Menu Arrange, ch n Group. − Ho c ch n ch c n#ng Group trên thanh c tính. − Ho c nh n t! h p phím t*t Ctrl + G. III. L NH UNGROUP L nh Ungroup cho phép chúng ta h y b nhóm ã c Group sau nh t. Thao tác th-c hi n phân rã nhóm 3i t 4ng: − Ch n nhóm ã Group b ng công c Pick. − Ch n Menu Arrange, ch n Ungroup. − Ho c ch n ch c n#ng Ungroup trên thanh c tính. − Ho c nh n t! h p phím t*t Ctrl + U. IV. L NH UNGROUP ALL L nh Ungroup All cho phép chúng ta hu7 b t t c các nhóm ã Group l i. Thao tác th-c hi n phân rã nhóm 3i t 4ng: − Ch n nhóm ã Group b ng công c Pick. − Ch n Menu Arrange, ch n Ungroup All. − Ho c ch n ch c n#ng Ungroup All trên thanh c tính. − Ho c nh n t! h p phím t*t Ctrl + U. V. L NH COMBINE Cho phép chúng ta k t h p hai hay nhi u &i t ng v i nhau thành m t &i t ng duy nh t có cùng m t thu c tính. Màu s*c và thu t tính c a &i t ng k t qu là màu s*c và thu c tính c a &i t ng c ch n sau cùng. Thao tác th-c hi n k t h4p 3i t 4ng: 37. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 37 − Ch n các &i t ng b ng công c Pick. − Ch n Menu Arrange, ch n Combine. VI. L NH BREAK APART L nh Break Apart cho phép chúng ta tách &i t ng ã c Combine ra thành các &i t ng r$i r c hay tách các ph n trong &i t ng b" Trim. Thao tác th-c hi n tách r0i 3i t 4ng: − Ch n các &i t ng ã Combine b ng công c Pick. − Ch n Menu Arrange, ch n Break Apart. − Ho c ch n ch c n#ng Break Apart trên thanh c tính. − Ho c nh n t! h p phím t*t Ctrl + K. VII. L NH CONVERT TO CURVE L nh Convert to Curve cho phép chúng ta chuy n biên các &i t ng c v b ng các công c nh Rectangle, Ellipse Tool v d ng biên cong bi n !i nhanh b ng công c Pick. Thao tác th-c hi n convert 3i t 4ng: − Ch n các &i t ng b ng công c Pick. − Ch n Menu Arrange, ch n Convert to Curve. − Ho c nh n t! h p phím t*t Ctrl + Q. VIII. CÔNG C( OUTLINE TOOL Công c OutLine cho phép chúng ta th c hi n các thao tác bi n !i thu c tính $ng vi n c a &i t ng. Thao tác th-c hi n thay i thu!c tính 0ng vi n: Ch n các &i t ng b ng công c Pick. − Ch n công c Outline tool trên h p công c . − Ho c ch n ch c n#ng Combine trên thanh c tính. − Ho c nh n t! h p phím t*t Ctrl + L. Ví d": Combine hai $ng tròn chúng ta có m t vòng tròn. 38. Giáo Trình CorelDRAW 38 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − Ch n m t trong các ch c n#ng trên thanh Menu s! ngang. − ch n l i Style ta ph i ch n h p Pen trên Menu ngang, ch n l i Style trong h p th ai. IX. L NH ORDER L nh Order cho phép chúng ta thay !i v" trí x p l p gi a các &i t ng v i nhau. Thao tác th-c hi n thay i v= trí x p l p gi7a các 3i t 4ng: − Ch n &i t ng c n thay !i v" trí. − Ch n Menu Arrange, ch n Order, Ch n m t trong các ch c n#ng t i h p th ai nhìn th y. − To Front: Trên cùng. Nh n t! h p phím Shift + PgUp. − To Back: D i cùng. Nh n t! h p phím Shift + PgDown. X. L NH ALIGN AND DISTRIBUTE L nh Align and Distribute cho phép chúng ta gi&ng hàng &i t ng A theo &i t ng B. Thao tác th-c hi n: 39. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 39 − Ch n &i t ng A b ng công c Pick, ng th$i nh n gi phím Shift ch n ti p &i t ng B. − Ch n Menu Arrange, ch n Align And Distribute. − H p th ai xu t hi n: Xem hình: − Ch n ch c n#ng canh l r i ch n Ok. − Theo ph ng ngang có: Left: phím t*t là L. Center: Phím t*t là C. Right: Phím t*t là R. − Theo ph ng ng có: Top: phím t*t là T. Center: Phím t*t là E. Bottom: Phím t*t là B. XI. CÔNG C( SHAPE TOOL Công c Shape – có th c coi nh là m t trái tim c a ch ng trình CorelDRAW. Shape tham gia vào h u h t các thao tác t- vi c bi n !i t o hình nh n gi n n vi c t o các hi u ng bi n !i ph c t p chúng ta c ng th y bóng dáng c a Shape. Sau ây chúng ta s cùng tìm hi u ch c n#ng và các thao tác bi n !i c a công c Shape. Công c có v" trí s& 1 trong h p công c 2. XI.1. Ch c N ng Bo Tròn Góc Thao tác th-c hi n bo tròn góc t- do: Ví d": Align hai Circle C1, C2 theo C0. − V Co − V C1 và C2 nh h n C0 2 l n − V i C1, C0: Top – Center. − V i C2, C0: Bottom – Center. 40. Giáo Trình CorelDRAW 40 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − Ch n công c Shape trên thanh công c . − Nh p chu t vào m t trong 4 góc c a &i t ng ng th$i drag chu t vào bên trong n khi v-a ý th chu t. Thao tác th-c hi n bo tròn góc v i bán kính chính xác: − Ch n công c Shape trên thanh công c . − Nh p chu t lên &i t ng. − Quan sát thanh c tính: − Nh p chu t m khoá trên thanh c tính bo r$i r c. − Nh p bán kính góc bo cho góc c n bo. − N u mu&n bo u cho t t c các góc không c n m khoá và ch' c n nh p bán kính cho b t k3 m t góc. Ví d": V% cái ca − Kh i t o b n v : Kh! gi y A4, m l i, xác l p l i 10×10. m b*t i m l i Snap to grid. − V t do m t Hình ch nh t ng. − Tô màu cho nhóm &i t ng. Màu tô cùng màu $ng vi n. XI.2. Ch c N ng Bi n i 0ng Biên Khái ni m Node Node là i m i u khi n trên biên &i t ng. Node còn g i là i m neo. Node là i m chuy n ti p gi a hai o n biên hay là i m cu&i c a m t o n biên. Node có 2 lo i − Node gãy: Cusp Node. , Node tr n: Smooth node . Thao tác thêm Node: − Ch n công c Shape trên thanh công c . − Ch n công c Shape bo tròn hai góc d i: R = 50. − V 2 Elipse t do r i Combine l i. − t vòng ellipse lên hình ch nh t. − Nhóm t t c chúng l i. 41. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 41 − Nh p úp chu t trái lên biên &i t ng t i v" trí thêm node. − Ho c nh p trái chu t lên biên &i t ng t i v" trí c n thêm − Ch n ch c n#ng Add Node trên thanh c tính h c nh n d u “+” trên vùng phím s&. Ví d": T1o Logo Catex − Kh i t o b n v : Kh! gi y A4, m l i, xác l p l i 10×10. m b*t i m l i Snap to grid. Thao tác h y Node: − Ch n Công c Shape. − Ch n Node c n h y. − Ch n ch c n#ng Delete node trên thanh c tính. − Ho c nh n phím Delete. Ho c nh n d u tr- “-“. Thao tác bi n i o1n th2ng thành o1n cong − Ch n công c Shape. − Nh p chu t ch n o n th.ng c n u&n cong. − Ch n Convert Line to Curve trên thanh c tính − Drag chu t u&n cong o n th.ng ho c có th kéo d$i hai c n i u khi n hai u. Ví d": T1o Logo Âm d ng − Kh i t o b n v : Kh! gi y A4, m l i, xác l p l i 10×10. m b*t i m l i Snap to grid. − V Hình tròn 80 mm. − V Hình tròn 80 mm. − Ch n công c Shape tool v hình sao 5 cánh kích th c 60×60 mm. − Align and Distribute hình sao theo hình tròn. Center. − Combine hai hình l i. − Thêm node trên c nh và d$i Node. Xem hình: 42. Giáo Trình CorelDRAW 42 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − V 2 $ng tròn: 40 mm. − Align hai $ng tròn v i $ng tròn l n. − V các a tuy n n&i các i m 1,2,3,4,5,6,7,1. − Nhóm t t c chúng l i. Thao tác bi n o1n cong thành o1n th2ng: − Ch n Công c Shape. − Nh p chu t ch n o n cong c n bi n !i. − Ch n Convert Curve to Line trên thanh c tính . Thao tác n3i hai Node thành m!t Node: − Ch n công c Shape. − Nh p chu t ch n hai node c n n&i. N u hai Node n m trên hai o n biên r$i nhau, ph i Combine chúng l i tr c. − Ch n ch c n#ng Join Two Node thanh c tính. Ví d": V% trái tim − Ch n công c Freehand Tool. − Nh p chu t v ½ trái tim. Ch'nh s a. Thao tác b% gãy Node − Ch n công c Shape u&n cong các o n 12, 23, 34, 45, 56, 67 theo các biên $ng tròn. − Thu kích th c 2 circle nh 10×10. − Thay !i v" trí hai $ng tròn nh lên. − Tô màu cho các &i t ng. Xem hình: − Sao chép &i x ng ½ trái tim còn l i. − Combine hai n a trái tim. − Ch n công c Shape l n l t drag chu t ch n hai Node trên và hai Node d i n&i chúng lai. 43. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 43 − Ch n công c Shape. − Nh p chu t ch n node c n b gãy. − Ch n Make Node a Cusp trên thanh c tính. Ví d": V% trái tim − Kh i t o b n v : Kh! gi y A4, m l i, xác l p l i 10×10. m b*t i m l i Snap to grid. − V hình tròn 80 mm. − Ch n hình tròn, ch n ch c n#ng Convert to Curve trên thanh c tính. − Kéo hình tròn dài xu&ng m t o n thành 80x100mm. − Ch n công c Shape d$i Node trên 'nh. Thao tác chuy n Node gãy thành Node tr n − Ch n công c Shape. − Ch n Node c n chuy n !i. − Ch n ch c n#ng Smooth Node thanh c tính. Thao tác tách m!t Node thành hai Node: − Ch n công c Shape. − Ch n node c n tách. − Ch n ch c n#ng Break Node thanh c tính. Ví d": Ch' c n m t $ng tròn, b ng cách k t h p các ch c n#ng c a công c Shape chúng ta có th t o nên Logo d u nh t Shell. − Ch n công c Shape b gãy Node trên 'nh, kéo hai c n i u khi n ng c lên. − T ng t ch n công c Shape b gãy Node d i áy và kéo hai c n u khi n ng c lên trên. Xem hình: 44. Giáo Trình CorelDRAW 44 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − Kh i t o b n v : Kh! gi y A4, m l i, xác l p l i 10×10. m b*t i m l i Snap to grid. − V hình tròn 100×100 mm. − Convert to Curve $ng tròn. − B gãy hai node gi a. − Thêm ba Node áy và kéo d$i cho úng v" trí. − V m t $ng tròn nh i r i hàn v i hình v-a bi n !i. − Sao chép ng tâm m t hình có kích ht c nh h n. − Ti p t c nh n d u c ng sao chép hình v-a copy. − Align ch SHELL v i hình: Center Horizontal. − Nhóm t t c chúng l i. Xem hình: XII. NHÓM L NH SHAPING XII.1. L nh Trim L nh Trim cho phép chúng ta c*t xén ph n th-a c a &i t ng hay c*t &i t ng ra thành nhi u ph n. Thao tác th-c hi n Trim: − Ch n &i t ng làm công c Trim. &i t ng này g i là Source objects. N u nh có nhi u &i t ng cùng làm công c Trim chúng ta ph i Combine l i. − Ch n Menu Arrange, Shaping, Shaping. H p th ai xu t hi n: − V m t hình tam giác ng trên 'nh. D$i tâm phù h p và sao chép thành dãy tròn. − Th c hi n Trim nhóm tam giác v-a v v i chi ti t nh − Ch n hình nh còn l i combine v i hình l n. − Ch n Text vi t ch SHELL. 45. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 45 Chú ý: − N u &i làm công c trim c*t &i t ng b" trim ra thành nhi u ph n. tách các ph n ra ta th c hi n nh sau: − Ch n &i t ng ã trim b ng công c Pick. − Ch n Menu Arrange, ch n Break curve Apart. − Ho c ch n ch c n#ng Break apart trên thanh c tính. − Ho c nh n t! h p phím Ctrl + K. Ví d": V% chìa khoá. XII.2. L nh Weld L nh Weld cho phép chúng ta hàn dính các &i t ng l i v i nhau thành m t &i t ng duy nh t. Hình dáng c a &i t ng k t qu là hình bao c a t t c các &i t ng than gia hàn. Thao tác th-c hi n hàn dính các 3i t 4ng − H p l a ch n: Ch n Trim. − ánh d u Source Objects n u mu&n gi l i &i t ng làm công c Trim. − ánh d u Target Objects n u gi &i t ng b" trim. − Ch n Trim. − Kích chu t vào &i t ng b" Trim – Còn g i là Target Objects. N u có nhi u &i t ng b" trim ta ph i Combine l i. 46. Giáo Trình CorelDRAW 46 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Ví d": Hàn dính l i các thành ph n c a chìa khóa XII.3. L nh Intersect L nh Intersect cho phép chúng ta l y ph n giao gi a các &i t ng v i nhau. Thao tác th-c hi n: − Ch n &i t ng làm công c giao. &i t ng này g i là Source objects. N u có nhi u &i t ng cùng làm công c giao chúng ta ph i Group l i. − Ch n Menu Arrange, Shapping, Ch n Shaping. − Ch n t t c các &i t ng tham gia hàn dính. − Ch n Menu Arrange, Shapping, Shaping. − H p th ai xu t hi n, xác l p các thu c tính: Xem hình: − H p l a ch n: Ch n Weld. − ánh d u Source Objects/ Target Objects n u mu&n gi l i &i t ng làm công c hàn và b" hàn. − Ch n Weld. Kích chu t vào b t k3 &i t ng nào tham gia hàn. 47. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 47 Ví d": − V m t $ng tròn. V m t vòng tròn t t i v" trí thích h p. − Tô ph n giao màu tr*ng. Group chúng l i. Xem hình: XIII. NHÓM L NH TRANFORMATION XIII.1. L nh Rotate L nh Rotate cho phép chúng ta quay ho c sao chép &i t ng thành m t dãy tròn theo tâm và góc quay. Thao tác th-c hi n: − H p th ai xu t hi n, xác l p các thu c tính: Xem hình: − H p ch n: Ch n Intersect. − ánh d u Source Objects n u gi &i t ng giao. − ánh d u Target Objects n u gi &i t ng b" giao. − Ch n Intersect With. − Kích chu t vào &i t ng b". − Ch n vòng tròn l y ph n giao v i $ng tròn. − Sao chép &i x ng ph n giao v-a l y. − Tô $ng tròn và ph n giao cu&i màu xanh Blue. 48. Giáo Trình CorelDRAW 48 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin − H p th ai xu t hi n, xác l p các thu c tính: Xem hình: − H p l a ch n: Ch n Rotate. − H p Angle: Nh p góc quay. − ánh d u tâm quay n u nh không b c trên không d$i tâm theo tâm $ng tròn khác. − Ch n Apply quay. − Ch n Apply to Duplicate sao chép thành dãy tròn. Ví d": − V m t Ellipse. − Ch n công c Pick. − Ch n &i t ng c n quay hay sao chép. N u mu&n d$i tâm t do theo tâm c a m t $ng tròn khác ta ch n &i t ng 2 l n r i d$i tâm trong tr $ng h p này th $ng d a vào ch c n#ng truy b*t i m l i d$i tâm chính xác. − Ch n Menu Arrange, Tranformation, Ch n Rotate. − Tô màu Ellipse: Fill: Yellow. Outline Color: Red. − Tâm quay d$i t i góc d i gi a c a &i t ng. − Góc quay: 300 . − Ch n l nh Rotate sao chép. 49. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 49 XIII.2. L nh Position L nh Position cho phép di chuy n ho c sao chép &i t ng theo ph ng ng ho c ph ng ngang ho c ng th$i theo c hai ph ng. Thao tác th-c hi n: H p H: kho ng cách di chuy n theo ph ng ngang. H p V: kho ng cách di chuy n theo ph ng ng. − Ch n Apply: di chuy n. − Ch n Apply to Duplicate: Sao chép theo dãy song song. Chú ý: − Giá tr" theo ph ng ngang là d ng “+” theo chi u t- trái sang ph i. Chi u âm “–“ ng c l i. − Giá tr" theo ph ng ng là d ng “+” theo chi u t- d i lên. Chi u âm “–“ ng c l i. Ví d": − V m t hình ch nh t ng. Kích th c 5X30. − Tô màu hình ch nh t: Fill – Blue. Outline Color: Blue. − H ng di chuy n gi a bên ph i. − Kho ng cách di chuy n: +10. IX. BÀI T)P CH NG 2: − Ch n công c pick. − Ch n &i t ng c n di chuy n hay sao chép song song. − Ch n Menu Arrange, Tranformation, Ch n Position. − H p th ai xu t hi n, xác l p các thu c tính: Xem hình: − ánh d u h ng di chuy n t i m c Relative Position. − H p Position: 50. Giáo Trình CorelDRAW 50 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 2.1: 51. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 51 Bài t p 2.2: 52. Giáo Trình CorelDRAW 52 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài t p 2.3: 53. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 53 Bài t p 2.4: 54. Giáo Trình CorelDRAW 54 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 2.5: 55. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 55 Bài T p 2.6: 56. Giáo Trình CorelDRAW 56 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 2.7: 57. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 57 Bài T p 2.8: 58. Giáo Trình CorelDRAW 58 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 2.9: 59. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 59 Bài T p 2.10: 60. Giáo Trình CorelDRAW 60 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 2.11: 61. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 61 Bài T p 2.12: 62. Giáo Trình CorelDRAW 62 Trung Tâm Công Ngh Thông Tin Bài T p 2.13: 63. Giáo Trình CorelDRAW Trung Tâm Công Ngh Thông Tin 63 Ch ng 3:CÔNGC(MÀUTÔ–T/OV