Hướng Dẫn Cách Quy Đổi Chỉ Số Giá Xây Dựng Năm 2006, Chỉ Số Giá Xây Dựng Trước Năm 2000

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ XÂY DỰNG *****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc *******

Số: 1601/BXD-VP V/v Công bố chỉ số giá xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

Kính gửi:

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ – Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04tháng 04 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Xây dựng.Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ vềQuản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đang xem: Chỉ số giá xây dựng năm 2006

Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựngkèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việcquản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư,dự toán, và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thôngtư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận: – Như trên – Văn phòng Quốc hội; – Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Cơ quan TW của các đoàn thể; – Toà án Nhân dân tối cao; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Văn phòng Chính phủ; – Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; – Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD; – Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng

CHỈ SỐ GIÁ XÂYDỰNG

(Kèmtheo Công văn số 1601/BXD-VP ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việccông bố Chỉ số giá xây dựng)

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêuphản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xâydựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5loại công trình xây dựng (công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp,công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) vàtheo 3 vùng: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phồ Hồ Chí Minh, bao gồm các loại chỉ số sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình;

Chỉ số giá phần xây dựng;

Các chỉ số giá xây dựng theo yếutố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân côngxây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình.

2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xâydựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉtiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉtiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng côngtrình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựngtrong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựngcông trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chiphí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựngcông trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xâydựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểmđược chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tạithời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểmcần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánhkhác.

Xem thêm: cửa hàng trang trí nội thất

3. Chỉ số giá xây dựng công trìnhtại các Bảng 1, 4, 7 đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng,chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và mộtsố khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng côngtrình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồithường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), chi phí lập báocáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tưvấn nước ngoài (nếu có), chi phớ rà phỏ bom mỡn và vật nổ, lãi vay trong thờigian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động trong thờigian sản xuất thử (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xâydựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tínhchất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chiphí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của côngtrình tại các Bảng 2, 5, 8 đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chiphí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chiphí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung,chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xửlý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phầnxây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng côngtrình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xâydựng công trình tại các Bảng 3, 6, 9 đã tính đến sự biến động chi phí vật liệuxây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chiphí trực tiếp.

4. Các chỉ số giá xây dựng nêutại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tínhtoán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trìnhđã và đang xây dựng ở trong nước. Các công trình lựa chọn để tính toán là cáccông trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình,được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vậtliệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Giá xây dựng công trình tính tạiQuý IV năm 2000 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳkhác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

5. Các chỉ số giá xây dựng tạiTập chỉ số giá xây dựng được tính cho các năm từ năm 2001 đến 2006 so với nămgốc 2000.

Trường hợp không lấy năm 2000 làmgốc mà chọn năm khác làm gốc thì chỉ số giá xây dựng của năm tính toán được xácđịnh bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng tại năm tính toán chia cho chỉ số giáxây dựng của năm chọn làm gốc.

Xem thêm: Luật Sư Trẻ Nhất Việt Nam Năm 2020 Đến Từ Ngành Toán, 5 Giáo Sư Trẻ Nhất Việt Nam Là Ai

Các chỉ số giá xây dựng liên hoànlà chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của năm sauchia cho chỉ số giá xây dựng của năm trước.