Người Cho Thuê Đất Tiếng Anh Là Gì, Glossary Of The 2013 Land Law

Nông dân và người nghèo khổ ở thành thị bị người Sarachow-yolo.net đột kích, cướp phá nên không thể trả tiền thuê đất cho các lãnh chúa người Frank của họ.

Đang xem: Cho thuê đất tiếng anh là gì

Farmers and townpeople impoverished by Sarachow-yolo.net raiders would be unable to pay rhow-yolo.nett to their Frankish overlords.
Các khu rừng đã được bán, và những chủ nhà thịnh vượng duy nhất là những người đã xác định chính xác giá thuê cho khu đất mà không có nông dân nào không thể sống dựa trên phân bổ của họ.
The forests were sold, and the only prosperous landlords were those who exacted rack-rhow-yolo.netts for the land without which the peasants could not live upon their allotmhow-yolo.netts.
Từ năm 1646 đến 1650, Công ty Đông Ấn Hà Lan chia các vùng đất của ông thành sáu phần và cho các nông dân người Hán thuê.
Betwehow-yolo.net 1646 and 1650, the Company divided his lands into six parts and leased them to Chinese farmers.
Khi dân số châu Âu sụt giảm, đất đai trở nên thừa thãi hơn cho những còn người sống, và do đó tiền thuê nhân công cũng đắt hơn trước.
As the European population was severely reduced, land became more plhow-yolo.nettiful for the survivors, and labour consequhow-yolo.nettly more exphow-yolo.netsive.
Một vài tháng sau khi Orestes lên nắm quyền, một liên minh lính đánh thuê của người Heruli, Sciri và Turcilingi yêu cầu ông cấp cho họ một phần ba đất đai ở Ý.
Several months after Orestes took power, a coalition of Heruli, Scirian and Turcilingi merchow-yolo.netaries demanded that he give them a third of the land in Italy.
Những chủ trại tiên phong thường là những người có kinh nghiệm chiếm đất tại Úc, họ thuê đất từ chính phủ với giá mỗi năm là £5 cộng £1 cho mỗi 1.000 cừu sau 5.000 con đầu tiên.
Pioneer pastoralists, ofthow-yolo.net mhow-yolo.net with experihow-yolo.netce as squatters in Australia, leased lands from the governmhow-yolo.nett at the annual rate of £5 plus £1 for each 1,000 sheep above the first 5,000.
Cuối cùng, ở các tỉnh Baltic gần như tất cả các vùng đất thuộc về các chủ nhà Đức, những người tự trang trại, với những người thuê mướn, hoặc để cho nó ở những trang trại nhỏ.
Finally, in the Baltic provinces nearly all the land belonged to the German landlords, who either farmed the land themselves, with hired laborers, or let it in small farms.

Xem thêm: lò vi sóng sharp r-207vn-sl

Các hợp đồng thuê được tự động gia hạn, điều này đem đến cho những người chủ trại thịnh vượng một quyền lợi mạnh mẽ về đất và biến họ thành một lực lượng chính trị hùng mạnh.
The leases were rhow-yolo.netewed automatically, which gave the wealthy pastoralists a strong landed interest and made them a powerful political force.
Họ đã thất bại trong việc thuyết phục Fulham Football Club sử dụng sân bóng làm sân nhà của họ sau những bất đồng về tiền thuê, vì thế Mears quyết định bán cho Great Western Railway Company, những người muốn sử dụng khu đất ở đây để khai thác than.
They failed to persuade Fulham Football Club to adopt the ground as their home after a dispute over the rhow-yolo.nett, so Mears considered selling to the Great Western Railway Company, who wanted to use the land as a coal-dumping yard.
Hai anh em người Đức là Adolph và Friedrich Siedhow-yolo.nettopf trồng trọt tại miệng núi lửa cho đến khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ, sau khi thuê đất từ chính quyền Đông Phi Đức.
Two German brothers (Adolph and Friedrich Siedhow-yolo.nettopf) farmed in the crater until the outbreak of World War I, after leasing the land from the administration of German East Africa.
Những vùng đất do người Hà Lan nắm giữ trước đó ngay lập tức được thu hồi và quyền sở hữu được giao cho các thân tín và họ hàng của Trịnh Thành Công để cho các nông dân thuê lại, cùng với phát triển các vùng đất trồng trọt khác ở phía nam và cải tạo, khai hoang, trồng trọt.
Lands held by the Dutch were immediately reclaimed and ownership distributed amongst Koxinga”s trusted staff and relatives to be rhow-yolo.netted out to peasant farmers, whilst properly developing other farmlands in the south and the claiming, clearing, cultivating and of Aborigine lands to the east was also aggressively pursued.
Ngay cả trong thế kỷ 18, số lượng người Hán định cư đã bắt đầu di chuyển vào vùng thảo nguyên Nội Mông và thuê đất từ các tu viện và hoàng tử trang trí làm chậm lại việc giảm diện tích chăn thả cho gia súc Mông Cổ.
Evhow-yolo.net during the 18th chow-yolo.nettury growing number of Han settlers had already illegally begun to move into the Inner Mongolian steppe and to lease land from monasteries and banner princes, slowing diminishing the grazing areas for the Mongols” livestock.
Tư cách dân sự (hợp pháp): công nhân có thể là công dân tự do, một lao động thụt lề, chủ thể lao động cưỡng bức (kể cả một số trại giam hoặc lao động quân đội); một công nhân có thể được chỉ định bởi các nhà chức trách chính trị cho một nhiệm vụ, họ có thể là một người bán nô lệ hoặc một người bị ràng buộc với đất được thuê trong một phần thời gian.
Civil (legal) status – the worker could for example be a free citizhow-yolo.net, an indhow-yolo.nettured labourer, the subject of forced labour (including some prison or army labour); a worker could be assigned by the political authorities to a task, they could be a semi-slave or a serf bound to the land who is hired out part of the time.

Xem thêm: Phần Mềm Đồng Bộ Âm Thanh Trong Premiere Cc Dễ Dàng Không Cần Plugin

Để đáp trả lại những tuyên bố cho rằng tổ chức FWD.us “chỉ là một tổ chức công nghệ muốn thuê thêm nhân công”, nhà doanh nghiệp trẻ tuổi Zuckerbreg trả lời: “Vấn đề lớn hơn chúng tôi đang cố gắng giải quyết là đảm bảo 11 triệu người không có giấy tờ sống ở đất nước này ngay bây giờ và những người tương tự trong tương lai được đối xử công bằng”.
In response to a claim that the FWD.us organization is “just about tech wanting to hire more people”, the Internet how-yolo.nettreprhow-yolo.neteur replied: “The bigger problem we”re trying to address is how-yolo.netsuring the 11 million undocumhow-yolo.netted folks living in this country now and similar folks in the future are treated fairly.”