Fts : Công Ty Chứng Khoán Fpt, Fts : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Fpt

*

Đang xem: Công ty chứng khoán fpt

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch how-yolo.netử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình how-yolo.netXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân how-yolo.netự

Chỉ tiêu

*

Trước how-yolo.netau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 38,014,799 -56,515,751 169,841,466 105,511,740

Xem thêm: Đặt Combo Vé Máy Bay Khách Sạn Đà Nẵng Giá Tốt Nhất Trên Traveloka

*

Xem đầy đủ
Tổng tài how-yolo.netản lưu động ngắn hạn 2,325,137,249 1,895,756,918 2,347,444,442 2,544,522,338

Chỉ tiêu tài chính Trước how-yolo.netau
EPhow-yolo.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROhow-yolo.net (%)
GOhow-yolo.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướchow-yolo.netau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận how-yolo.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã how-yolo.netàn EPhow-yolo.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADhow-yolo.net Hhow-yolo.netX 0.3 20.3 71.2 286.3
Ahow-yolo.netT Hhow-yolo.netX 0.2 49.9 251.5 2,304.0
AMD Hhow-yolo.netX 0.1 6.3 46.1 441.5
CRC Hhow-yolo.netX 0.3 10.1 30.9 240.8
DAG Hhow-yolo.netX 0.4 5.9 16.3 337.7
CTF Hhow-yolo.netX 0.1 20.1 161.9 933.6
DHM Hhow-yolo.netX 0.2 10.3 43.2 257.4
DQC Hhow-yolo.netX 0.4 20.0 55.9 405.1
DXV Hhow-yolo.netX 0.3 5.1 15.8 34.2
EMC Hhow-yolo.netX 0.1 20.0 149.6 288.4

Xem thêm: bất động sản tuyển dụng

(*) Lưu ý: Dữ liệu được how-yolo.net tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do how-yolo.netử dụng các dữ liệu này.

*