Khởi Nghĩa Bãi Sậy (1883 | How-yolo

Reed Beach Rebellion Đây là một trong những cuộc khởi nghĩa nông dân nổi tiếng nhất cuối thế kỷ XIX, nhằm chống lại ách thống trị của thực dân Pháp. Vậy thì, sự phát triển của Vùng Vịnh là gì? Cuộc nổi dậy Bay Sai là gì? Tất cả chúng sẽ có trong văn bản bên dưới Bachkowawiki.