Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? | How-yolo

Lịch sử Việt Nam có nhiều sự kiện đáng ghi nhận, trong đó sức trẻ có một phần đóng góp không nhỏ. Hãy cùng Gia Ngộ tìm hiểu xem truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì nhé.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói: “Dân tộc ta phải biết sử ta, vì bức tường thành đầu tiên của nước Việt Nam”. Vì vậy, bạn sẽ thường bị bất ngờ bởi những người muốn gia nhập đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những truyền thống gì?. Hãy cùng Giai Ngọ tìm hiểu điều này trước khi nhập ngũ nhé.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những truyền thống gì?

Truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự dấn thân cao cả cho bản chất tốt đẹp của đất nước ta.

Được tài trợ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những truyền thống gì?

Truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm:

Được tài trợ

 • Là người có văn hóa yêu nước sâu sắc, tận tụy, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • Truyền thống của bộ đội xung kích cách mạng, dám làm việc khó, đi khó, biết mệt, có khả năng tư duy sáng tạo, … hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Một nền văn hóa giao lưu, xã hội giữa những người cùng lứa tuổi, hiệp hội và hiệp hội. Thương yêu giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, nhất là khi gặp kẻ thù, thiên tai.
 • Truyền thống nghiên cứu, ham học hỏi, tự nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, trình độ lãnh đạo, quân sự …, say mê đổi mới trong hoạt động thực tiễn, quan tâm đến Việt Nam và công việc của Đảng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản có bao nhiêu chức năng?

Đoàn Thanh niên Cộng sản có 3 chức năng chính, là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh thành lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn Thanh niên Cộng sản có bao nhiêu chức năng?

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản bao gồm:

 • Đoàn là lực lượng dự bị trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho đảng, nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và mặt trận, là người trung thành kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ.
 • Đoàn thanh niên là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đào tạo và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới theo tiêu chuẩn của xã hội hiện đại, tạo môi trường thuận lợi để đưa thanh niên vào cuộc.
 • Đoàn Thanh niên là cơ quan đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của thanh niên, đứng đầu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Hành động này chứng tỏ rõ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức của thanh niên và thiếu niên.
Xem Thêm >>  Yugen Bar - toạ độ yên tĩnh để trú ẩn giữa Sài Gòn đêm | How-yolo

Vì sao ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy vai trò và ảnh hưởng quan trọng của thanh niên. Cuối tháng 3 năm 1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập Đại hội lần thứ hai tại Sài Gòn.

Ngày thành lập đoàn thanh niên

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trần Phú, Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và kiện toàn thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị lần này, nhận thức rõ vai trò của sức mạnh thanh niên trong phong trào hành động cách mạng, “phải khẩn trương tổ chức Đoàn Thanh niên” và các chỉ thị đã được đưa ra đối với các tổ chức đảng trên từng địa bàn.

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương từ ngày 20 đến 26 tháng 3 năm 1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thảo luận về công tác thanh niên. Chủ trương sát nhập các tổ chức thanh niên vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương để thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản.

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kể từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đoàn đã nhiều lần đổi tên để phù hợp với yêu cầu và hoạt động của từng thời kỳ cách mạng.

Xem Thêm >>  VJ Tuyền Tăng | How-yolo

Tên của công đoàn trong các phiên họp như sau:

 • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1937, Đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
 • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên của đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, thành đoàn có tên là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.
 • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, Đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
 • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, Công đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Công nhân Việt Nam.
 • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, Công đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Công nhân Hồ Chí Minh.
 • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, Đoàn có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này, đảng là lãnh đạo, đoàn thanh niên là một trong các tổ chức thành viên.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Vai trò của Đoàn đối với Đảng: Đoàn là phong trào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị trung thành của Đảng, là nguồn cán bộ theo yêu cầu hoạt động chính trị của Đảng.
 • Vai trò của đoàn thanh niên đối với đất nước: Đoàn thanh niên là chỗ dựa vững chắc của chính quyền trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn có điều kiện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trong khu vực để chăm lo giáo dục, rèn luyện và bảo vệ thanh thiếu niên.
 • Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn Thanh niên có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức, cơ cấu và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.
 • Vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đội TNTP giữ vai trò chỉ huy Đội, có nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đội, tuyển chọn, đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân nhi đồng. đội –
Xem Thêm >>  Kinh dị cây Vông Đồng là một trong 5 loài độc nhất thế giới | How-yolo

Đặc điểm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 3 đặc điểm, mỗi đặc điểm thể hiện một ý nghĩa khác nhau, mục tiêu chung là thực hiện theo đường lối của Đảng và Nhà nước.

Đặc điểm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 3 đặc điểm:

 • Chính trị: Công đoàn đã lấy mục tiêu và lý tưởng của đảng làm mục tiêu của mình. Công đoàn, tổ chức gần nhất với đảng, là nhóm dự bị của đảng. Anh ta nên giữ vững lập trường và nguyên tắc của đảng.
 • Sự tiến bộ: Sự tiến bộ trước hết thể hiện mỗi hội viên là thanh niên tiên tiến về tinh thần, ở đâu có Đảng, có Tổ quốc muốn có thanh niên, vận dụng lời dạy của Bác Hồ khó có thanh niên.
 • Đại chúng (Cộng đồng): Sự vĩ đại thể hiện rất rõ trong các hoạt động thông công, hiệp hội và giới trẻ và giới trẻ. Hoạt động công đoàn không giới hạn đoàn viên; Nó ảnh hưởng đến giới trẻ, mà còn có cả những thanh niên chưa tìm được điều kiện để trở thành đoàn viên, hội viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi thành lập do ai đặt tên?

Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Đoàn được thành lập nhằm hưởng ứng phong trào thanh niên ở nước ta lúc bấy giờ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi thành lập do ai đặt tên?

Sự ra đời của Đoàn TNCS Việt Nam trở thành sự kiện lịch sử quan trọng đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Khi đó những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của họ; Ông được đặt dưới sự lãnh đạo chung của đảng trong mọi lĩnh vực.

Mong rằng những thông tin trên sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn đọc về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì và tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị qua bài viết. Đừng quên theo dõi và cập nhật thêm nhiều bài viết mới của Giai Ngô nhé.