Phỏng Vấn Giới Trẻ Về Chuyện Ấy Và, Phỏng Vấn: Tình Dục Trước Hôn Nhân Trong Giới Trẻ

Các Cuộc Phỏng Vấn

Mỗi chủ tịch giáo khu và giám trợ là “một vị phán quan ở Y Sơ Ra Ên” (Giáo Lý và Giao Ước 107:72). Bằng thẩm quyền này, ông thực hiện các cuộc phỏng vấn về sự xứng đáng và các cuộc phỏng vấn những người nắm giữ chức tư tế. Ông đại diện Chúa trong việc thực hiện các cuộc phỏng vấn này. Do đó, ông nên tìm cách ban phước cho các tín hữu và giúp họ sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Đang xem: Phỏng vấn giới trẻ về chuyện ấy

31.1.1

Những Chỉ Dẫn Tổng Quát cho Các Cuộc Phỏng Vấn về Sự Xứng Đáng

Các chủ tịch giáo khu, giám trợ, và (khi được cho phép) các cố vấn của họ thực hiện các cuộc phỏng vấn về sự xứng đáng như đã được mô tả trong phần này. Họ nên chuẩn bị phần thuộc linh để họ có thể được Thánh Linh hướng dẫn trong các cuộc phỏng vấn này. Họ cũng nên tìm kiếm khả năng phân biệt. Đây là một ân tứ của Thánh Linh mà sẽ giúp họ phân biệt được lẽ thật, cũng như các nhu cầu của một tín hữu (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 46:27–28).

Các cuộc phỏng vấn về sự xứng đáng cần phải riêng tư. Tuy nhiên, người được phỏng vấn có thể mời một người thành niên khác hiện diện.

Việc lắng nghe kỹ là quan trọng trong các cuộc phỏng vấn về sự xứng đáng. Người thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu hoặc giám trợ đoàn nên có sự chú tâm trọn vẹn và chân thành đối với người được phỏng vấn. Người phỏng vấn cũng bảo đảm rằng người tín hữu đó hiểu các câu hỏi được đưa ra. Ông dành ra đủ thời gian để thực hiện cuộc phỏng vấn một cách trang nghiêm, không vội vã.

31.1.2

Những Chỉ Dẫn Tổng Quát cho Các Cuộc Phỏng Vấn Những Người Nắm Giữ Chức Tư Tế

Các chủ tịch giáo khu, giám trợ và cố vấn của họ thường xuyên phỏng vấn các vị lãnh đạo chức tư tế là những người trình báo cho họ. Một mục đích của các cuộc phỏng vấn này là tiếp nhận lời giải trình về các trách nhiệm của vị lãnh đạo. Một mục đích khác là giúp vị lãnh đạo đặt mục tiêu và lập kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đó. Nơi nào có thể áp dụng được, ngân sách và các khoản chi tiêu cũng được xem xét trong các cuộc phỏng vấn này.

Người thực hiện cuộc phỏng vấn những người nắm giữ chức tư tế nên chỉ dẫn, khuyến khích và soi dẫn những người lãnh đạo trong nỗ lực của họ để làm tròn chức vụ kêu gọi của họ. Ông cũng nên bày tỏ lòng biết ơn và củng cố người lãnh đạo trong cuộc sống cá nhân và gia đình của người ấy.

31.1.3

Các Cuộc Phỏng Vấn do Chủ Tịch Giáo Khu Thực Hiện

Chủ tịch giáo khu thực hiện các cuộc phỏng vấn sau đây với các tín hữu trong giáo khu:

Về giấy giới thiệu đi đền thờ cho những người nào sắp tiếp nhận lễ thiên ân của chính họ hay sắp kết hôn hoặc làm lễ gắn bó trong một đền thờ (xin xem đoạn 26.3.2).

Về việc giới thiệu những người truyền giáo toàn thời gian (xin xem đoạn 24.5.1).

Về sự giải nhiệm những người truyền giáo toàn thời gian sau khi họ đã trở về nhà (xin xem mục 24.10.3.1).

Về những sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, là tộc trưởng, và là giám trợ, khi được cho phép.

Về những sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số các anh cả và thư ký giáo khu.

Chủ tịch giáo khu cũng thường xuyên phỏng vấn mỗi giám trợ để khuyến khích và chỉ dẫn cho ông. Chủ tịch giáo khu phỏng vấn vị tộc trưởng giáo khu ít nhất hai lần một năm (xin xem đoạn 38.9.4).

31.1.4

Các Cuộc Phỏng Vấn do Chủ Tịch Giáo Khu hoặc Các Cố Vấn Được Chỉ Định Thực Hiện

Chủ tịch giáo khu hoặc các cố vấn được chỉ định thực hiện các cuộc phỏng vấn sau đây với các tín hữu trong giáo khu. Trước khi phỏng vấn một người vì bất cứ mục đích nào trong các mục đích sau đây, người thành viên của chủ tịch đoàn giáo khu bảo đảm rằng người đó đã được phỏng vấn hoặc thông qua bởi vị giám trợ hay một cố vấn đã được chỉ định trong giám trợ đoàn.

Về việc gia hạn giấy giới thiệu đi đền thờ (xin xem đoạn 26.2.1).

Về một giấy chứng thực việc tham gia chương trình cho vay của Quỹ Giáo Dục Luân Lưu nơi nào chương trình này được chấp thuận (xin xem mục 22.6.4.7).

Nếu một cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong một cuộc phỏng vấn, chẳng hạn như những sự phạm giới mà đòi hỏi phải thú tội, thì vị này phải chuyển ngay người tín hữu ấy đến gặp vị giám trợ.

31.1.5

Các Cuộc Phỏng Vấn do Vị Giám Trợ Thực Hiện

Vị giám trợ thực hiện các cuộc phỏng vấn sau đây với các tín hữu trong tiểu giáo khu:

Về giấy giới thiệu đi đền thờ cho những người tiếp nhận lễ thiên ân của họ, sắp kết hôn hoặc làm lễ gắn bó trong một đền thờ hay đã sống trong tiểu giáo khu chưa đến một năm (xin xem phần 26.3).

Về giấy giới thiệu sử dụng có giới hạn cho những người mới cải đạo (xin xem phần 26.4).

Về việc giới thiệu những người xin đi truyền giáo (xin xem đoạn 24.5.1).

Về những sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là các chủ tịch của tổ chức trong tiểu giáo khu.

Về những sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là các phụ tá trong nhóm túc số các thầy tư tế.

Về sự phụ giúp của lễ nhịn ăn (xin xem mục 22.6.4.5).

Vị giám trợ cũng thường xuyên họp riêng lẫn họp chung với chủ tịch nhóm túc số các anh cả và chủ tịch Hội Phụ Nữ (xin xem đoạn 8.3.1 và đoạn 9.3.1).

31.1.6

Các Cuộc Phỏng Vấn do Vị Giám Trợ hoặc Các Cố Vấn Được Chỉ Định Thực Hiện

Vị giám trợ hoặc các cố vấn được chỉ định thực hiện các cuộc phỏng vấn sau đây với các tín hữu của tiểu giáo khu. Chỉ có vị giám trợ mới giải quyết những mối quan tâm về sự trinh khiết, các vấn đề đạo đức có liên quan và những sự phạm giới nghiêm trọng khác trong các cuộc phỏng vấn này. Nếu một cố vấn gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như những sự phạm giới mà đòi hỏi phải thú tội, thì vị này phải chuyển ngay người tín hữu ấy đến gặp vị giám trợ.

Để gia hạn giấy giới thiệu đi đền thờ và giấy giới thiệu sử dụng có giới hạn (xin xem đoạn 26.2.1).

Về những sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là chủ tịch nhóm túc số các thầy trợ tế, các cố vấn và thư ký; chủ tịch nhóm túc số các thầy giảng, các cố vấn và thư ký; thư ký nhóm túc số các thầy tư tế; và các chủ tịch lớp, cố vấn và thư ký của Hội Thiếu Nữ. Tuy nhiên, chỉ có vị giám trợ mới có thể phong nhiệm các chủ tịch nhóm túc số các thầy trợ tế và thầy giảng.

Về các trẻ em 11 tuổi khi chúng chuyển tiếp lên từ Hội Thiếu Nhi. Trong cuộc phỏng vấn này, vị giám trợ hoặc cố vấn được chỉ định của ông cũng phỏng vấn các thiếu niên để xác định xem các em ấy có xứng đáng và sẵn sàng để tiếp nhận Chức Tư Tế A Rôn không. Ông phỏng vấn các thiếu nữ để chuẩn bị tham gia chương trình Hội Thiếu Nữ.

Về một sự tán thành việc tham gia chương trình cho vay của Quỹ Giáo Dục Luân Lưu nơi nào chương trình này được chấp thuận (xin xem mục 22.6.4.7).

31.1.7

Những Chỉ Dẫn cho Các Cuộc Phỏng Vấn Giới Trẻ

31.1.7.1

Vai Trò của Cha Mẹ

Cha mẹ có trách nhiệm chính yếu cho việc giảng dạy con cái về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ giúp con cái mình tăng trưởng về mặt thuộc linh và chuẩn bị chúng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Cha mẹ cũng bàn thảo với con cái của họ về sự xứng đáng cùng giúp chúng hối cải và cải thiện. Các vị giám trợ và các vị lãnh đạo khác trong Giáo Hội hỗ trợ cha mẹ trong những nỗ lực này.

31.1.7.2

Sự Giao Tiếp của Vị Giám Trợ trong Các Cuộc Phỏng Vấn

Khi một thiếu nữ chuẩn bị trở thành một phần của tổ chức Hội Thiếu Nữ và khi một thiếu niên chuẩn bị để tiếp nhận Chức Tư Tế A Rôn, vị giám trợ chia sẻ với các em và cha mẹ các em thông tin sau đây về các cuộc phỏng vấn. Vị ấy có thể làm điều này trong buổi họp thường niên Chuẩn Bị Cho Việc Đi Đền Thờ và Tiếp Nhận Chức Tư Tế hoặc vào thời gian khác khi cần thiết.

Cha mẹ có trách nhiệm chính yếu để dạy dỗ và nuôi dưỡng con cái của mình.

Nhằm giúp giới trẻ chuẩn bị về mặt thuộc linh, cần phải có các cuộc phỏng vấn cho các vấn đề thiêng liêng như giấy giới thiệu đi đền thờ, các lễ sắc phong chức tư tế, và những sự kêu gọi đi truyền giáo. Các vị lãnh đạo cùng làm việc với cha mẹ để giúp giới trẻ chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn này.

Cha mẹ khuyến khích con cái mình nói chuyện với vị giám trợ khi chúng cần sự giúp đỡ của ông ấy với sự hướng dẫn về phần thuộc linh hay sự hối cải.

Nếu một em thanh thiếu niên muốn thì em ấy có thể mời một người cha, mẹ hoặc một người thành niên khác có mặt khi họp với vị giám trợ hoặc một trong các cố vấn của ông.

31.1.7.3

Mục Đích của Các Cuộc Phỏng Vấn

Các vị giám trợ và các cố vấn của ông có một trách nhiệm thiêng liêng để dẫn dắt, giảng dạy, và soi dẫn giới trẻ. Những cuộc phỏng vấn cá nhân hiệu quả là một cách thức quan trọng để họ thực hiện điều này. Trong các cuộc phỏng vấn này, vị giám trợ và các cố vấn của ông giảng dạy giới trẻ về việc trở thành các môn đồ của Đấng Cứu Rỗi. Họ giúp giới trẻ xem xét liệu chúng đang tuân theo Đấng Cứu Rỗi và những lời giảng dạy của Ngài chính xác như thế nào. Các cuộc phỏng vấn nên làm nâng cao những kinh nghiệm thuộc linh.

Các cuộc phỏng vấn tạo cơ hội để tái xác nhận tiềm năng vô hạn của mỗi thanh thiếu niên là con của Thượng Đế. Các cuộc phỏng vấn cũng tạo cơ hội để soi dẫn giới trẻ phát triển các kế hoạch đến gần Cha Thiên Thượng hơn và cải thiện tất cả các lãnh vực trong cuộc sống của họ.

Là những người đại diện của Đấng Cứu Rỗi, các vị giám trợ là những phán quan Y Sơ Ra Ên do Chúa chỉ định. Trong vai trò này, họ thực hiện các cuộc phỏng vấn để xác định sự xứng đáng và giúp giới trẻ hối cải về những phạm giới của họ.

Những ai thực hiện các cuộc phỏng vấn cần bày tỏ tình yêu thương và chăm chú lắng nghe. Họ khuyến khích giới trẻ nói hầu hết thời gian.

Xem thêm: Giá Cho Thuê Đất Rừng – Quy Định Về Hạn Mức Giao Đất

31.1.7.4

Mức Độ Thường Xuyên của Các Cuộc Phỏng Vấn

Vị giám trợ phỏng vấn mỗi thiếu niên và thiếu nữ ít nhất mỗi năm. Nếu có thể, ông phỏng vấn mỗi em 16 và 17 tuổi hai lần một năm. Nếu không thể được, ông chỉ định một cố vấn để thực hiện một vài cuộc phỏng vấn này.

Sau cuộc phỏng vấn thường niên với vị giám trợ, mỗi thiếu niên và thiếu nữ có độ tuổi từ 11 tới 15 thường có một cuộc phỏng vấn vào lúc khác trong năm đó với vị cố vấn trong giám trợ đoàn là người trông nom nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn hay lớp Hội Thiếu Nữ, nơi giới trẻ tham gia.

Khi hành động với sự soi dẫn và khôn ngoan, các vị giám trợ có thể điều chỉnh mức độ thường xuyên của các cuộc phỏng vấn. Một số thanh thiếu niên có thể cần được chú ý hơn, trong khi những em khác có lẽ cần các cuộc phỏng vấn ít thường xuyên hơn được đề nghị, tuy vậy, tất cả các em đều cần được phỏng vấn ít nhất hàng năm. Quy mô, địa lý, các lịch trình và các hoàn cảnh khác của tiểu giáo khu cũng có thể ảnh hưởng tới mức độ thường xuyên của các cuộc phỏng vấn.

31.1.7.5

Những Vấn Đề để Thảo Luận

Những vấn đề chính để thảo luận gồm có sự tăng trưởng chứng ngôn của người trẻ tuổi về Cha Thiên Thượng, công việc truyền giáo và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô cùng phúc âm phục hồi. Vị giám trợ và hai cố vấn của ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân giữ các giao ước báp têm. Họ giảng dạy giới trẻ chuẩn bị lập và tuân giữ các giao ước đền thờ qua việc sống ngay chính hằng ngày. Các thành viên trong giám trợ đoàn khuyến khích giới trẻ thường xuyên cầu nguyện riêng cá nhân và chung với gia đình mình cùng học tập thánh thư. Họ cũng khuyến khích giới trẻ luôn gần gũi với cha mẹ.

Khi thảo luận về sự tuân theo các lệnh truyền, vị giám trợ và các cố vấn của ông dùng các câu hỏi thích hợp cho cuộc phỏng vấn giấy giới thiệu vào đền thờ sử dụng có giới hạn cùng những tiêu chuẩn và những điều giải thích trong sách Cổ Vũ cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Các vị lãnh đạo thích ứng cuộc thảo luận với sự hiểu biết và các câu hỏi của giới trẻ. Họ bảo đảm rằng các cuộc thảo luận về sự thanh sạch đạo đức không khuyến khích sự tò mò hay thử nghiệm.

Vị giám trợ và các cố vấn của ông cũng có thể đề cập đến các vấn đề được liệt kê dưới đây:

Sắc phong chức tư tế. Với các em thiếu niên, họ thảo luận các phước lành và bổn phận của việc nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:46–60; 84:31-48; những bài nói chuyện tại đại hội trung ương gần đây về đề tài đó; và các đoạn 10.1.1 và 10.1.2).

Lớp Giáo Lý. Đối với giới trẻ ở độ tuổi thích hợp, họ khuyến khích việc thường xuyên tham dự lớp giáo lý và nhấn mạnh đến các phước lành đến từ việc thường xuyên tham dự.

Sự phục vụ truyền giáo. Họ đặc biệt chú ý tới việc chuẩn bị các thiếu niên đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian (xin xem đoạn 24.5.1). Các thanh niên được khuyến khích đi phục vụ (xin xem đoạn 24.3.1), và các thiếu nữ, nếu họ muốn, có thể được đề nghị đi phục vụ (xin xem đoạn 24.3.2). Họ thảo luận việc chuẩn bị phần thuộc linh bằng cách sống xứng đáng, học tập phúc âm và xây đắp một chứng ngôn. Họ cũng thảo luận việc chuẩn bị phần thể chất, tinh thần, cảm xúc và tài chính.

Các câu hỏi phỏng vấn tiêu chuẩn dành cho những người xin đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian có sẵn ở trang mạng how-yolo.net/mss. Vị giám trợ xem lại các câu hỏi này với những người xin đi truyền giáo và với cha mẹ họ trước khi phỏng vấn phục vụ truyền giáo.

Các thành viên của giám trợ đoàn phải nhạy cảm với hoàn cảnh mà theo đó các thanh niên được miễn phục vụ truyền giáo toàn thời gian trong danh dự (xin xem mục 24.10.3.1). Vị giám trợ thảo luận các cơ hội cho việc phục vụ truyền giáo với các thiếu niên và thiếu nữ, nếu thích hợp (xin xem đoạn 24.12.2).

Đền thờ. Họ bảo đảm rằng giới trẻ hiểu được các phước lành của các giao ước đền thờ cùng lễ hôn phối trong đền thờ và những điều kiện để nhận được các phước lành này. Để cấp hay gia hạn một giấy giới thiệu đi đền thờ, họ hỏi các câu hỏi tiêu chuẩn về giấy giới thiệu đi đền thờ sử dụng có giới hạn. Khi cần thiết, họ thích ứng những câu hỏi với độ tuổi và hoàn cảnh của giới trẻ.

31.1.8

Cuộc Phỏng Vấn Các Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân

Vị giám trợ hay một cố vấn được chỉ định phỏng vấn mỗi thành niên trẻ tuổi độc thân. Các cuộc phỏng vấn này thường được tổ chức hằng năm. Tuy nhiên, khi hành động với sự soi dẫn và khôn ngoan, giám trợ đoàn có thể thích ứng số lần phỏng vấn này.

31.1.9

Cuộc Phỏng Vấn Những Người Được Thu Nhận Lại bằng Phép Báp Têm và Lễ Xác Nhận

Để có những chỉ dẫn về việc phỏng vấn những người đã yêu cầu xóa tên của họ khỏi hồ sơ của Giáo Hội và muốn được tái thu nhận bằng phép báp têm và lễ xác nhận, xin xem đoạn 32.16.2.

31.2

Khuyên Bảo

31.2.1

Những Chỉ Dẫn Tổng Quát

Các chủ tịch giáo khu và giám trợ khuyên bảo các tín hữu trong giáo khu và tiểu giáo khu đang tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh, có các vấn đề cá nhân đầy khó khăn, có những thắc mắc về giáo lý, hoặc đã phạm giới nghiêm trọng. Các chủ tịch giáo khu và giám trợ có thể giao phó một vài lời khuyên bảo này cho các cố vấn của họ, trừ khi một tín hữu đã phạm giới nghiêm trọng. Trong các trường hợp thích đáng, chẳng hạn như khi một gia đình gặp khó khăn với tài chính, thì một giám trợ hoặc chủ tịch giáo khu cũng có thể giao phó một vài khuyên bảo cho những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc mà hội đủ điều kiện để phụ giúp. Một người mà một giám trợ hoặc chủ tịch giáo khu chỉ định để khuyên bảo một tín hữu sẽ thường xuyên báo cáo cho vị lãnh đạo đã đưa ra sự chỉ định đó. Người đó cũng phải giữ kín nhiệm.

Các tín hữu Giáo Hội nên có nỗ lực siêng năng, kể cả việc khẩn thiết cầu nguyện và học tập thánh thư để tự mình tìm ra các giải pháp và câu trả lời. Nếu họ vẫn cần giúp đỡ, thì họ nên hội ý trước với vị giám trợ của họ. Nếu cần, ông có thể chuyển họ lên gặp chủ tịch giáo khu. Những người lãnh đạo địa phương nên can ngăn các tín hữu gọi điện thoại, đi gặp, hoặc viết thư cho trụ sở Giáo Hội về các vấn đề cá nhân (xin xem đoạn 38.8.29).

Chủ tịch giáo khu và vị giám trợ được quyền phân biệt và nhận được sự soi dẫn cần thiết để làm cố vấn về phần thuộc linh và phần thế tục cho các tín hữu của tiểu giáo khu đang cần sự giúp đỡ như vậy. Họ nên chuẩn bị phần thuộc linh trước khi khuyên bảo một tín hữu bằng cách tìm kiếm quyền năng phân biệt và sự hướng dẫn của Thánh Linh. Sự hướng dẫn này thường đến như là các ấn tượng, ý tưởng hoặc cảm nghĩ. Đức Thánh Linh thường thúc giục các vị lãnh đạo ghi nhớ những lời dạy từ thánh thư và từ các vị tiên tri ngày sau.

Các vị lãnh đạo nên thường xuyên sử dụng thánh thư và những lời của các vị tiên tri ngày sau khi đưa ra lời khuyên bảo. Những lời đầy soi dẫn này nên được sử dụng với sự nhạy cảm, tình yêu thương và lòng nhiệt tình. Những lời này nên được sử dụng để soi dẫn và khuyến khích, chứ không phải để ép buộc hoặc gây sợ hãi.

Các vị lãnh đạo nên hoạch định đủ thời gian cho các buổi hẹn. Các tín hữu không nên cảm thấy rằng các vị lãnh đạo quá bận rộn và chỉ có thể dành ra một vài phút cho họ. Các vị lãnh đạo cũng nên giúp các tín hữu cảm thấy thoải mái khi buổi hẹn bắt đầu.

Nếu chủ tịch giáo khu hoặc giám trợ không cảm thấy sẵn sàng để khuyên bảo một tín hữu, thì ông hoạch định một buổi hẹn khác. Giữa các buổi hẹn, ông tìm kiếm sự hướng dẫn qua việc học tập, cầu nguyện và, nếu cần thì nhịn ăn. Ông cũng có thể hội ý với người lãnh đạo chức tư tế của ông.

31.2.2

Sự Tự Lực về Phần Thuộc Linh

Các vị lãnh đạo khuyến khích các tín hữu phát triển sự tự lực về phần thuộc linh. Các vị lãnh đạo tránh đưa ra các quyết định cho những người mà họ khuyên bảo. Thay vì thế, các vị lãnh đạo giúp họ tự đưa ra quyết định của họ với sự hướng dẫn của Chúa.

Chủ tịch giáo khu hoặc giám trợ cũng nên tránh đưa ra ngay lập tức các giải pháp cho những người mà ông ta khuyên bảo. Đến mức có thể chấp nhận được, ông giúp họ phân tích và giải quyết các vấn đề hoặc thắc mắc của họ trong bối cảnh của giáo lý phúc âm và kế hoạch cứu rỗi. Lý tưởng nhất, ông giảng dạy cho các tín hữu biết cách tự tìm ra các giải pháp và sức mạnh từ thánh thư.

31.2.3

Các Câu Hỏi và Việc Lắng Nghe

Khi khuyên bảo, chủ tịch giáo khu hoặc giám trợ hỏi những câu hỏi để giúp người ấy hiểu được hoàn cảnh của tín hữu. Ông tránh thăm dò hỏi han không cần thiết. Những câu hỏi thường nên đưa tới những cảm nghĩ và ý tưởng thay vì những câu trả lời có hoặc không. Nên để cho tín hữu nói hầu hết thời gian.

Trong khi các tín hữu nói thì chủ tịch giáo khu hoặc vị giám trợ lắng nghe kỹ, hoàn toàn và thật lòng chú ý. Việc lắng nghe là thiết yếu trong việc thiết lập sự tin tưởng và tin cậy. Người ta thường cần một người nào đó mà họ tin cậy để lắng nghe họ khi họ đang trải qua những thử thách và vấn đề của họ.

31.2.4

Sự Hối Cải và Chống Lại Cám Dỗ

Nếu một tín hữu đã phạm một tội nghiêm trọng thì chủ tịch giáo khu hoặc giám trợ với lòng kiên quyết và tình yêu thương, giúp người ấy hối cải. Ông dạy rằng sự hối cải gồm có việc thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, có tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối, nhận ra và từ bỏ tội lỗi, tìm kiếm sự tha thứ, đền bù chuộc lỗi và cho thấy một cam kết mới để tuân giữ các giáo lệnh. Nếu cần, ông hạn chế một cách không chính thức một số đặc ân của thành viên trong Giáo Hội. Ông nên làm quen với hoàn cảnh mà có thể cần phải tổ chức một hội đồng xem xét tư cách tín hữu của Giáo Hội và các thủ tục để bắt đầu hội đồng đó (xin xem chương 32).

Khi khuyên bảo các tín hữu, các vị lãnh đạo giúp họ có hành động phòng ngừa để chống lại những cám dỗ. Ví dụ, các tín hữu đang hẹn hò tìm hiểu, gặp khó khăn trong hôn nhân của họ, ly thân hay ly dị, hoặc đang vật lộn với các vấn đề nhỏ về đạo đức mà có thể được bảo vệ và củng cố bởi lời khuyên bảo mà nhằm giúp họ cảnh giác chống lại sự phạm giới. Các chức sắc chủ tọa không cần phải đợi cho các tín hữu tìm kiếm sự giúp đỡ như vậy nhưng có thể mời họ đến để khuyên bảo.

31.2.5

Hôn Nhân, Ly Dị và Ly Thân

Không có chức sắc chức tư tế nào lại khuyên bảo một người phải kết hôn với ai cả. Ông ấy cũng không nên khuyên bảo một người phải ly dị người phối ngẫu của người ấy. Những quyết định đó phải bắt nguồn từ cá nhân và thuộc về cá nhân.

Khi một cuộc hôn nhân kết thúc bằng sự ly dị hoặc nếu một người chồng và người vợ ly thân, thì họ nên luôn luôn nhận được lời khuyên bảo từ các vị lãnh đạo Giáo Hội. Có thể cần có các hội đồng xem xét tư cách tín hữu của Giáo Hội nếu họ đã phạm tội nghiêm trọng liên quan đến sự ly dị hoặc ly thân (xin xem chương 32).

Một tín hữu ly thân với người phối ngẫu của mình hoặc đang ly dị nên được khuyên bảo là không được hẹn hò tìm hiểu với người khác cho đến khi phán quyết ly dị trở thành chính thức theo luật pháp.

31.2.6

Tư Vấn Chuyên Nghiệp

Ngoài sự giúp đỡ đầy soi dẫn của các vị lãnh đạo Giáo Hội, các tín hữu còn có thể cần được tư vấn chuyên nghiệp nữa. Ở Hoa Kỳ và Canada, chủ tịch giáo khu và giám trợ có thể liên lạc với Family Services (Các Dịch Vụ Gia Đình) để nhận ra các nguồn lực nhằm đưa ra lời tư vấn như vậy mà phù hợp với các nguyên tắc phúc âm (1-801-240-1711; 1-800-453-3860, số máy nhánh 2-1711; hoặc trang mạng FamilyServices.how-yolo.net). Ở bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, các vị lãnh đạo có thể liên lạc với Family Services (Dịch Vụ Gia Đình) hoặc người làm việc trong Family Services ở văn phòng giáo vùng.

31.2.7

Các Phước Lành Chức Tư Tế

Chủ tịch giáo khu hoặc giám trợ có thể ban phước lành chức tư tế nếu người tín hữu đang được khuyên bảo thật lòng muốn nhận được phước lành đó.

31.3

Giữ Kín Nhiệm

Trong và sau thời hạn phục vụ của họ trong một chức vụ kêu gọi, các vị lãnh đạo cần phải giữ kín nhiệm về những vấn đề đã được thảo luận khi phỏng vấn và khuyên bảo. Việc vi phạm sự kín nhiệm có thể làm tổn hại sự tin cậy, chứng ngôn và đức tin. Một vị lãnh đạo không được thảo luận các vấn đề kín nhiệm với người khác, kể cả các cố vấn và vợ của ông, trừ khi ông có được sự đồng ý từ người mà ông đang phỏng vấn hoặc khuyên bảo.

Nếu một cố vấn trong giám trợ đoàn hoặc chủ tịch đoàn giáo khu gặp phải các vấn đề cần phải được thảo luận với vị giám trợ hoặc chủ tịch giáo khu, thì ông giải thích điều này cho người tín hữu biết và chuyển họ tới gặp ngay vị giám trợ hoặc chủ tịch giáo khu.

31.4

Bảo Vệ khỏi Những Hiểu Lầm

Khi một thành viên trong giám trợ đoàn hay chủ tịch đoàn giáo khu hoặc một vị lãnh đạo khác được chỉ định nói chuyện với một đứa trẻ, thanh thiếu niên, hay phụ nữ, thì người ấy cần yêu cầu một người cha, mẹ hoặc một người thành niên khác hiện diện ở căn phòng, sảnh chờ hay hội trường kế bên. Nếu người được phỏng vấn muốn, có thể mời một người thành niên khác hiện diện trong cuộc phỏng vấn. Các vị lãnh đạo cần tránh mọi hoàn cảnh mà có thể bị hiểu lầm.

Xem thêm: Hợp Đồng Công Chứng Cho Thuê Đất, Hợp Đồng Thuê Đất Có Cần Công Chứng Không

31.5

Ứng Phó với Hành Vi Lạm Dụng Ngược Đãi

Trong khi phỏng vấn hoặc khuyên bảo một người, một vị lãnh đạo chức tư tế có thể nhận biết về những chuyện lạm dụng ngược đãi một đứa con, người phối ngẫu hoặc người khác. Hành vi lạm dụng ngược đãi không thể được dung thứ dưới bất cứ hình thức nào. Những chỉ dẫn để trình báo và ứng phó với hành vi lạm dụng ngược đãi được cung cấp trong mục 38.6.2.1.