Ubnd Cấp Xã Có Thẩm Quyền Cho Thuê Đất Không ? Tôi Xin Cảm Ơn!

Tải ứng dụng di động

*
*

Tổng số văn bản: 1336

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1079984

Tổng số người online: 27

Chọn liên kếtCổng Thông tin điện tử Bộ TNMTDịch vụ công trực tuyếnNhà xuất bản bản đồ Việt NamTổng cục môi trườngCục công nghệ thông tinTổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt NamBáo TN&MT

Các thông tin, chủ đề quản lý cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Tham khảo thêm “Những câu hỏi thường gặp” tại đây!

“Điều 59. Thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất,cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sauđây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đíchsử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nướcngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nướcngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm ekhoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chứcnăng ngoại giao.

Đang xem: Ubnd cấp xã có thẩm quyền cho thuê đất không

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất,cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sauđây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đíchsử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhânthuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mụcđích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bảnchấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đấtnông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, chothuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2Điều này không được ủy quyền.”

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyểnmục đích sử dụng đất (Điều 68 và Điều 69 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

“Điều 68. Trình tự, thủtục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đấtrừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác

1. Trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất,thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đượcquy định như sau:

a) Người xin giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mụcđích sử dụng đất nộp hồ sơ thẩm định tại cơ quan tài nguyên và môi trường.

Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủtrương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì khôngphải thực hiện thủ tục thẩm định quy định tại Khoản này;

b) Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có văn bản thẩm định gửi đếnchủ đầu tư để lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời hạn quy định tại điểm này không bao gồm thờigian làm thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phònghộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Bộ Tài nguyên vàMôi trường quy định cụ thể về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiệngiao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụngđất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tưđược quy định như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệmtổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đấtrừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cùngcấp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì thẩmđịnh, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấpcó thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất; Bộ Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đấttrước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sửdụng đất;

c) Sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuậnchuyển mục đích sử dụng đất, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việcchuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện việcthu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Trình tự, thủ tụcgiao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thôngqua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầutư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy địnhcủa pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, chothuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

b) Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụngđất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đốivới trường hợp cho thuê đất;

c) Cơ quan tài nguyênvà môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đấttrên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉđạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Chuyên Viên Đào Tạo & Phát Triển, Tìm Việc Làm Chuyên Viên Đào Tạo

4. Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thôngqua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án quy định tạiĐiều 61 và Điều 62 của Luật Đất đaithì một số bước côngviệc chuẩn bị giao đất, cho thuê đất được thực hiện đồng thời với trình tự, thủtục thu hồi đất theo quy định như sau:

a) Trong thời gian thực hiện kế hoạch thu hồi đất,điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì chủ đầu tư được tiến hành khảo sát, đođạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xâydựng; cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất củachủ đầu tư, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất;

b) Trong thời gian thực hiện phương án bồi thường,hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được nộp hồ sơ xin giaođất, thuê đất mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

5. Trình tự, thủ tụcgiao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, chothuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Căn cứ vào kế hoạchsử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phêduyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sửdụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

b) Tổ chức được lựa chọnthực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổchức phiên đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Ủy ban nhân dân cấpcó thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩavụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấpGiấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giaođất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữliệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúngđấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và môi trườngtrình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúngđấu giá.

6. Bộ Tài nguyên vàMôi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấugiá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 69. Trình tự, thủtục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mụcđích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyênvà môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầuchuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tàichính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyếtđịnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữliệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Xem thêm: Bảng Giá Vé Máy Bay Thang 9 /2020 Thấp Nhất Chỉ Từ 28K, Bảng Giá Vé Máy Bay Vietjet Air Tháng 9/2021

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thựchiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phépchuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chínhtheo quy định.”

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,thu hồi đất (Tại các Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, Điều 9 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tàinguyên và Môi trường)